ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про оренду землі» орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

         Розмір, форм а і строки внесення орендної плати за землю (земельний пай) встановлюється за згодою сторін у договорі оренди.

         В той же час, законодавством України передбачено запровадження мінімального розміру орендної плати за користування земельною часткою (паєм).

         Відповідно до п. 1 Указу Президента від 2 лютого 2002 року № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» було визнано одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектора економіки забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

         Пунктом 2.2 Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17 січня 2000 року № 5 також визначено, що розмір орендної плати визначається за домовленістю між сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

         Базою для розрахунку мінімального розміру орендної плати є нормативна грошова оцінка землі. Вона зазначена в кожному сертифікаті на отримання земельної частки (паю).

         Слід зазначити, що суцільна нормативна грошова оцінка земельних ділянок була проведена у 1995-1996 роках та затверджена обласними (районними) радами.

         Щоб визначити якою є нормативна грошова оцінка земельної ділянки на сьогодні, її слід про індексувати. Тобто, ту нормативну грошову оцінку, яка вказана в сертифікаті, необхідно помножити на коефіцієнт індексації за всі наступні роки або ж отримати в територіальному органі земельних ресурсів вже проіндексовану відповідну нормативну грошову оцінку.

         Отже, мінімальний розмір орендної плати в першу чергу буде залежати від розміру нормативної грошової оцінки земельної частки (паю) та індексу інфляції. Остаточний же розмір орендної плати буде залежати від домовленості орендодавця та орендаря.

         Відповідно до ст. 22 Закону України «Про оренду землі» орендна плата може справлятися  у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.

         У разі якщо договором оренди встановлено натуральну форми оплати, та обсяги, визначені в натуральній формі, слід перераховувати в грошову форму.

         На сьогодні розмір орендної плати не повинен бути меншим за 3 відсотки від нормативної грошової оцінки землі. Відповідно, вартість продукції, наданої у натуральній формі як оплата за користування земельною часткою (паєм), в грошовому еквіваленті не може бути меншою.

         Перерахунок обсягу продукції в грошову форму здійснюється в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 672 «Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову».

         Відповідно до зазначеної постанови перерахунок обсягів натуральної форми плати за оренду земельної частки (паю) у грошову проводиться, виходячи з фактичної собівартості визначених договором видів продукції, яка склалася в господарстві за минулий рік.

         Таким чином, щоб розрахувати обсяг зерна, який повинен надаватися орендодавцю орендарем за користування земельною часткою (паєм), необхідно розмір орендної плати в грошовій формі перерахувати на кількість зерна, виходячи з тієї вартості зерна, яка склалася у минулому році.

         Відповідно до ч. 2 ст. 763 Цивільного кодексу України договір оренди (найму), укладений на невизначений строк, може бути розірваний на вимогу будь-якої із сторін у будь-який час за умови попередження у письмовій формі другої сторони за три місяці до дати розірвання договору.

         Визначений строк попередження – три місяці – передбачений для розірвання договорів щодо оренди нерухомого майна.

         Слід звернути увагу, що договором оренди земельної частки (паю) може бути передбачений інший строк попередження сторони про розірвання договору оренди земельної частки (паю), аніж три місяці.

         У разі наявності у сторони бажання розірвати договір, укладений на невизначений строк, необхідно надати (надіслати) іншій стороні попередження про відмову від договору оренди та його розірвання обов’язково у письмовій формі.

         Крім того, варто мати на увазі, що чинним законодавством України встановлені граничні строки щодо договорів оренди земельних ділянок.

         Так, відповідно до ч. 3 ст. 93 Земельного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про оренду землі» визначено, що строк дії договору оренди землі не може перевищувати 50 років.

         У такому разі, якщо строк дії договору оренди у самому договорі не визначений, та у разі відсутності відмови від договору будь-якої із сторін до закінчення встановленого законом максимального строку, договір оренди припиняється зі спливом максимального строку (50 років).

         Крім того, Типовим договором оренди земельної частки (паю), затвердженим наказом Держкомзему від 17.01.2000 року № 5, взагалі не передбачено можливості укладання договору на невизначений термін (безстроково).

 

Начальник Володимирецького

районного управління юстиції

Коцяк Ю.П.