banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Участь громадськості у державній регуляторній політиці у сфері господарської діяльності

        У липні 2003 року Верховна рада України   прийняла Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ", який з 1 січня 2004 року вступив у дію. Закон діє вже декілька років, його потрібно виконувати всім органам державної влади і  місцевого самоврядування, знати кожному  депутату місцевих  рад, керівнику підприємства,  приватному підприємцю, мешканцю. Закон встановив нові стандарти взаємодії влади та громадськості та запровадив нову процедуру підготовки нормативно – правових актів. Цей Закон  є суттєвим кроком у напрямку законодавчого врегулювання процесу залучення громадськості до прийняття економічно виважених рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

        Метою Закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” від 11.09.2003 р. № 1160 – 1У  є:

        - вдосконалення правового регулювання господарських відносин ,  а також  адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами  господарювання;

        - недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

       - зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;              

       - усунення перешкод для розвитку господарської діяльності .

       Закон закріпив наступні принципи державної регуляторної політики: доцільність, адекватність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки. Привертаємо Вашу увагу на останній принцип: прозорість та врахування громадської думки – це означає  відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення проектів регуляторних актів та прийнятих рішень щодо регуляторних актів до відома фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості.  

     На виконання Закону ( п. 6 Прикінцевих положень)  до 15 січня 2005 року місцеві органи виконавчої влади зобов’язані були переглянути свої регуляторні акти  та привести  їх   у  відповідність із вимогами статті 4 цього Закону.  Органи та посадові особи місцевого самоврядування  повинні були  відповідно до Розділу 1Х п. 9 Прикінцевих положень  Закону   зробити такий самий перегляд та привести свої нормативно – правові документи у відповідність із вимогами статті 4 цього Закону.

      За результатами громадських слухань на тему: “Про хід впровадження Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”,  відносно  місцевих органів влади та місцевого самоврядування було зазначено наступне:

- забезпечити неухильне дотримання вимог зазначеного Закону, звертаючи особливу увагу на здійснення процедур оприлюднення проектів регуляторних актів та підготовки аналізу регуляторного впливу;

- забезпечити фахову підготовку відповідних спеціалістів органів влади і місцевого самоврядування  щодо норм та процедур державної регуляторної політики;

- передбачити при формуванні місцевих бюджетів на наступні роки фінансування заходів необхідних для реалізації державної регуляторної політики;

- сприяти залученню на місцевому рівні широких кіл громадськості до впровадження державної регуляторної політики.

Зрозуміло, що найбільш зацікавленою стороною в належному виконанні органами державної влади та місцевого самоврядування регуляторної політики на сьогодні є в першу чергу сектор малого та середнього бізнесу, тому в рекомендаціях Слухань було запропоновано громадським об’єднанням підприємців, об’єднанням  громадян  та засобам масової інформації брати участь в аналізі проектів регуляторних актів, що оприлюднюються, започаткувати в місцевих  ЗМІ окремі  ділові сторінки, рубрики щодо обговорення регуляторних актів громадськістю і бізнесом.

       Регуляторним актом відповідно до Закону є нормативно-правові акти, які (або окремі положення яких) спрямовано на правове врегулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами влади та суб’єктами господарювання. Також ознаками регуляторного акту можна вважати наступне: регуляторні акти мають владно організаційний характер, приймаються уповноваженими на те суб’єктами, встановлюють загальні правила  без особистого характеру, розраховані на багаторазове використання для всіх передбачених ними випадків, їм притаманна стабільність, їхня юридична сила зберігається не залежно від виконання приписів акта в часі.

        Закон передбачив жорсткі норми щодо правочинності регуляторних актів, при затвердженні (схваленні) яких була порушена процедура, все  це  чітко визначається Законом. Такими  порушеннями процедури, згідно Ст. 25  Закону є :

- відсутність аналізу регуляторного впливу ;

- проект регуляторного акту не був оприлюднений ;

-проект регуляторного акту не був поданий на погодження із спеціально уповноваженим органом або його відповідним територіальним органом.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин ( тобто виявленні порушення процедури підготовки регуляторного акту ) орган юстиції відмовляє в державній реєстрації регуляторного акта або не пізніше 10 робочих днів з дня одержання повідомлення про порушення процедури скасовує прийняте рішення про державну реєстрацію цього регуляторного акта.

       Закон Статтею 8 визнав, що кожен проект регуляторного акта в обов’язковому порядку супроводжується аналізом регуляторного впливу. Цей документ повинен містити обґрунтування  необхідності державного регулювання  шляхом  прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також повинен  містити обґрунтування відповідності проекту регуляторного  акту принципам державної регуляторної політики.

       Задля досягнення мети регуляторної політики і реалізації її принципів на практиці, Закон Статтею 9  визнав, що проекти регуляторних актів підлягають обов’язковому оприлюдненню. Відповідно до Закону обов’язковому оприлюдненню підлягають наступні документи:

-         план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів;

-         повідомлення про оприлюднення регуляторного акту;

-         проект регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу;

-         звіт про відстеження результативності регуляторного акта.

         Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити :

1.     стислий виклад змісту проекту регуляторного акта;

2.     поштову та електронну адресу розробника проекту регуляторного акта та інших органів, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;

3.     інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта  та відповідного аналізу регуляторного впливу ( назва друкованого ЗМІ та сторінки в Інтернеті де опубліковано, розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного пливу);

4.     інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від громадськості, та спосіб надання до регуляторного акту зауважень та пропозицій.

Саме ці головні положення Закону й  можна вважати за основні, які визначають його спрямованість на отримання  нової якості державного управління та прозорість регуляторного процесу для громадян.

         Доволі часто зустрічаються випадки вчинення порушень  регуляторними органами  регуляторної процедури визначеної Законом, а саме :

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проекти регуляторних актів не оприлюднюються в місцевих ЗМІ та на Інтернет сайті;

- проекти затверджуються керівниками  регуляторних органів з порушеннями визначеного Законом терміну на обговорення;

- продовжується практика порушення вимог законодавства стосовно відмови у наданні інформації громадянам і громадським організаціям; а також не  дотримання норм Закону щодо залучення громадськості в обговоренні проектів  регуляторних актів.

        Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності " забезпечив  підприємцям та їх об'єднанням  можливість правового реагування, спосіб громадського контролю, можливість доступу до  інформації, даватиме їм змогу брати участь у здійсненні регуляторної  діяльності, впливати на зменшення негативного впливу на  бізнес та населення, завдяки  законодавчо визначеної  процедурі  участі громадськості  в здійсненні державної регуляторної політики.  Це фактично єдино доцільний  правовий акт, метою якого є  вдосконалення  правових відносин між владою і бізнесом. 

       Громадський вплив на ці процеси  надасть  можливість зменшити  необґрунтоване  втручання держави в господарські відносини суб’єктів підприємницької діяльності, що значним чином збільшить бюджетні надходження, позитивно вплине на рівень економічного розвитку  краю.

 

 

 

Начальник Володимирецького

районного управління юстиції

Коцяк Ю.П.

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!