banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 78 Про програму забезпечення населення Володимирецького району засобами радіаційного та хімічного захисту

 

 

У К Р А Ї Н А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я


від 06  травня 2011 року                                                                                                                                   № 78

Про програму забезпечення населення
Володимирецького району засобами
радіаційного та хімічного захисту

Відповідно до статті 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 15, 32 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, статей 16, 35 Закону України „Про правові засади цивільного захисту”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”,  наказу МНС України від 3 лютого 2005 року № 59 „Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2005 року за № 222/10502, з метою забезпечення населення та особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, керуючись частиною 1.16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
                                                                                                               в и р і ш и л а :
1. Затвердити програму забезпечення населення Володимирецького району засобами радіаційного та хімічного захисту, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 4 лютого 2011 року № 52, (додається).
2. Районній державні адміністрації забезпечити організацію та виконання заходів програми забезпечення населення Володимирецького району засобами радіаційного та хімічного захисту.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки в межах фінансових можливостей передбачати необхідні кошти на реалізацію Програми.
4. Рішення районної ради від 24 січня 2009 року № 356 “Про програму забезпечення непрацюючого населення Володимирецького району засобами радіаційного захисту на 2009 - 2013 роки” визнати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань земельних відносин, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів     (Мисько О.С.) та з питань бюджету, фінансів та податків (Романов В.О.).
Голова ради                                                                                                 В.В.Ковенько


ПРОГРАМА
забезпечення населення Володимирецького району 
засобами радіаційного та хімічного захисту 

Програму розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення на-селення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”. 
Мета Програми
Основною метою Програми є:
завчасне забезпечення населення необхідною кількістю засобів радіацій-ного та хімічного захисту, у разі застосування ядерної та інших видів зброї ма-сового знищення проти України в умовах воєнного стану або виникнення над-звичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарю-вання в умовах мирного часу; 
визначення місць зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, забезпечення єдиного порядку їх видачі населенню;
завчасне створення пунктів видачі засобів захисту органів дихання;
створення належних умов зберігання засобів радіаційного та хімічного за-хисту.

Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
визначення необхідної кількості засобів радіаційного та хімічного захисту для населення у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць району;
накопичення для непрацюючого населення, яке проживає в зонах можли-вого хімічного забруднення, прогнозованих зонах хімічного забруднення, в зо-нах спостереження об’єктів радіаційної небезпеки, працюючого населення не-обхідної кількості засобів радіаційного та хімічного захисту;
визначення місць зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, облаштування поблизу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів приміщень для їх зберігання;
визначення відповідальних посадових осіб за зберігання засобів радіацій-ного та хімічного захисту;
забезпечення постійної готовності пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту.


Організаційне забезпечення виконання Програми
У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищен-ня проти України в умовах воєнного стану населення забезпечується таки-ми засобами радіаційного та хімічного захисту:


засобами індивідуального за-хисту органів дихання від бо-йових отруйних речовин    
непрацююче населення, яке проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС – об-ласною державною адміністрацією за ра-хунок субвенцій з державного бюджету мі-сцевому бюджету
працююче населення – підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – суб’єкти господарювання) за рахунок власних коштів
Загальні та розрахункові обсяги забезпечення непрацюючого населення Володимирецького району, яке проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС, засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин (погоджені з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільно-го захисту населення обласної державної адміністрації 28 січня 2011 року за № 243-02/28) наведено у додатку 1, 2 до Програми.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно небезпечному об’єктах господарювання в умовах мирного стану населення забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту:

респіраторами, ватно-марлевими пов’язками    непрацююче населення, яке проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС – ра-йонною державною адміністрацією за рахунок коштів місцевого бюджету із залу-ченням коштів об’єкту радіаційної небезпе-ки, субвенції державного бюджету на фі-нансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостере-ження Рівненської АЕС
Обсяги забезпечення населення, яке працює в зоні можливого хімічного забруднення, засобами радіаційного та хімічного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються суб’єктами господарювання за погодженням з тери-торіальним органом МНС.
Для зменшення витрат, пов’язаних із накопиченням промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, допускається нако-пичення додаткових фільтрувальних коробок до засобів індивідуального захис-ту органів дихання від бойових отруйних речовин.
Річні норми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту визна-чаються в межах від 1/10 до 1/4 загальної потреби за кожною категорією залеж-но від терміну їх зберігання. Після закінчення нормативного терміну зберігання цих засобів здійснюється їх заміна.
Поповнення засобів радіаційного та хімічного захисту, використаних у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситу-ації на радіаційно та хімічно небезпечному об’єкті в умовах мирного стану, здій-снюється за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах.
Для видачі непрацюючому населенню, яке проживає в зоні спостережен-ня Рівненської АЕС, засобів радіаційного та хімічного захисту утворюються пун-кти видачі.  Місця розташування районних, кустових та об’єктових пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту  наведено у додатку 3 до Програми. 


Положення про пукти видачі населенню засобів радіаційного та хімічного захисту наведено у додатку 4 до Програми.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми дасть можливість здійснити комплекс заходів, що спрямовані на ефективне вирішення питань державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Виконання завдань Програми дасть змогу протягом наступних 
10 років забезпечити населення району засобами радіаційного та хімічного захисту, суттєво підвищити рівень безпеки населення, його захищеність від можливого впливу радіаційного та хімічного забруднення.

Відповідальні за реалізацію Програми

Виконавцями Програми є відділ з питань надзвичайних ситуацій райдер-жадміністрації, підприємства, установи та організації незалежно від форми вла-сності та підпорядкування.
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ з питань надзвичайних ситуацій та райдержадміністрації, який щороку узагальнює інформацію про стан накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для населення.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок субвенцій з дер-жавного бюджету місцевим бюджетам, субвенції державного бюджету на фі-нансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Рівненської АЕС, коштів державно-го, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ та організацій не-залежно від форми власності та підпорядкування, інших не заборонених зако-нодавством джерел.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення не-працюючого населення, яке проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС засобами радіаційного та хімічного захисту, становить 51,949 млн. гривень, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 50,312 млн. гривень.
Районна державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування на підставі розрахунків щороку передба-чають кошти для забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування для забезпечення непрацюючо-го населення засобами радіаційного та хімічного захисту наведено у додатку 5 до Програми.


Додаток 1
до Програми

ЗАГАЛЬНІ  ОБСЯГИ
забезпечення непрацюючого населення Рівненської області, яке прожи-ває в зоні спостереження Рівненської АЕС, засобами індивідуального за-хисту органів дихання від бойових отруйних речовин

Найменування або тип засобу радіаційного та хімічного захисту

Кількість,

тис. шт.

Орієнтовна вартість, млн. грн.

Місця

зберігання

Засіб індивідуального захисту органів дихання для дорослого населення (фільтрувальний протигаз типу УЗС ВК, ГП-7)

25,286

15,172

с. Орлівка

Сарненського району

 

Засіб індивідуального захисту органів дихання для дітей віком від 1,5 до 6 років включно (фільтрувальний протигаз типу ПДФ-Д)

4,417

3,755

Засіб індивідуального захисту органів дихання для дітей віком від 7 до 16 років включно (фільтрувальний протигаз типу ПДФ-Ш)

9,09

29,09

Камери захисні дитячі (типу КЗД)

2,086

2,295

Респіратор (типу Росток-3П)

40,92

1,637

Медичні заклади району

ВСЬОГО

 

51,949

 

 


Додаток 5
до Програми

Прогнозні обсяги і джерела фінансування 
для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС, засобами радіаційного та хімічного захисту

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Субвенції з державного бюджету місцевому бюджету

50,312

5,0312

5,0312

5,0312

5,0312

5,0312

 

5,0312

 

5,0312

5,0312

5,0312

5,0312

Районний бюджет,субвенція державного бюджету на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Рівненської АЕС

1,637

0,1637

0,1637

0,1637

0,1637

0,1637

0,1637

0,1637

0,1637

0,1637

0,1637

Усього

51,949

5,1949

5,1949

5,1949

5,1949

5,1949

5,1949

5,1949

5,1949

5,1949

5,1949

до Програми

Місця розташування районних, кустових та об’єктових пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту

з/п

Районні пункти видачі

Кустові пункти видачі

Об’єктові пункти видачі

1.

смт Володимирець,

вул.Горького, 1

Володимирецька автошкола ТСОУ

смт Володимирець,

вул.Горького, 1

Володимирецька автошкола ТСОУ

смт Володимирець

Володимирецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Володимирецький районний колегіум

Володимирецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Вище професійне училище № 29

Володимирецька центральна районна лікарня

Дитяча районна лікарня

Районний будинок культури

Комунальне підприємство “Житлокомунсервіс”

Комунальне підприємство “Аква”

с.Жовкині

Жовкинівська сільська рада

Жовкинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Жовкині

с.Довговоля

Довговільська сільська рада

Довговільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Довговоля

с.Антонівка,

ДП “Володимирецьке лісове господарство”

с.Антонівка

Антонівська сільська рада

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Антонівська дільнича лікарня

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Чаква

Клуб с.Чаква

с.Любахи,

СВК “Любахівський”

с.Любахи

Любахівська сільська рада

Любахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Любахи

с.Чудля

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Чудля

Клуб с.Чудля

с.Берестівка

Берестівська сільська рада

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Берестівка

Берестівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

с.Острівці

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Острівці

Клуб с.Острівці

с.Великі Телковичі,

Великотелковицька сільська рада

с.Великі Телковичі

Великотелковицька сільська рада

Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Великотелковицької сільської ради

Великотелковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Бишляк

Клуб с.Бишляк

с.Воронки,

СВК “Зоря”

 

с.Воронки

Воронківська сільська рада

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Воронки

Воронківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Будинок культури с.Воронки

с.Городець,

ДГ “Городецьке”

с.Городець

Городецька сільська рада

Городецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Городець

с.Велихів

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Велихів

Велихівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Клуб с.Велихів

с.Сварині

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Сварині

Сваринівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Клуб с.Сварині

с.Ромейки

Ромейківська сільська рада

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Ромейки

Ромейківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с. Каноничі

СВК “Бережанка”

с. Каноничі

Каноницька сільська рада

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Каноничі

Каноницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с.Дубівка

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Дубівка

Клуб с.Дубівка

с.Озеро

Озерська сільська рада

Озерська лікарська амбулаторія

Озерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Новаки

Новаківська сільська рада

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Новаки

Новаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с.Красносілля,

Красносільська сільська рада

с.Красносілля

Красносільська сільська рада

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Красносілля

Красносільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівс.Зелене

Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Зелене

Зеленівський дошкільний навчальний заклад «Яблунька»

с.Липно

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Липно

Красносільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (с.Липно)

Клуб с.Липно

с.Половлі

Половлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Половлі

Будинок культури с.Половлі

с.Зелениця

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Зелениця

с.Радижево

Хиноцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (с.Радижево)

2.

смт Рафалівка

ВАТ “Рафалівське хлібоприймальне підприємство”

смт Рафалівка,

ВАТ “Рафалівське хлібоприймальне підприємство”

 

смт Рафалівка

Рафалівська селищна рада

Рафалівська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів

Рафалівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»

Рафалівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Рафалівська районна лікарня

Заболоття

Заболоттівська сільська рада

Заболоттівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Заболоття

с.Балаховичі

Балаховицька сільська рада

Балаховицький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Балаховичі

Острів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Острів

Клуб с.Острів

с.Великий Жолудськ

Великожолудська сільська рада

Великожолудська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Великий Жолудськ

с.Малий Жолудськ

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Малий Жолудськ

Клуб с.Малий Жолудськ

с.Лозки

Лозківська сільська рада

Лозківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Лозки

с.Кошмаки

Клуб с.Лозки

с.Суховоля

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Суховоля

Клуб с.Суховоля

с.Більська Воля,

Більськовільська сільська рада

с.Більська Воля

Більськовільська сільська рада

Більськовільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Більськовільська дільнична лікарня

Будинок культури с.Більська Воля

с.Рудка

Рудківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Рудка

Клуб с.Рудка

с.Березино

Більськовільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

(с.Березино)

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Березино

с.Озерці

Озерецька сільська рада

Озерецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Озірці

с.Городок

Озерецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (с.Городок)

с.Мульчиці,

СВК “Мульчицький”

с.Мульчиці

Мульчицька сільська рада

Мульчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Мульчицької сільської ради

с.Уріччя

Мульчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с.Уріччя

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Уріччя

с.Кримне

Мульчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с.Кримне

Журавлине

Мульчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с.Журавлине

с.Полиці,

Полицька сільська рада

с.Полиці

Полицька сільська рада

Полицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Полиці

с.Веретино

Полицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Веретино

с.Іванчі

Полицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с.Іванчі

с.Сошники

Полицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Сошники

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Сошники

   

с.Стара Рафалівка

СВК “Надія”

с.Стара Рафалівка

Старорафалівська сільська рада

Старорафалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Стара Рафалівка

с.Бабка

Клуб с.Стара Рафалівка

с.Собіщиці

Собіщицька сільська рада

Собіщицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Собіщиці

с.Сопачів

Сопачівська сільська рада

Сопачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Сопачівської сільської ради

с.Щоків

Сопачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Щоків

Будинок культури с.Сопачів

с.Дубрівка

Сопачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Дубрівка

 

РОЗРАХУНКОВІ  ОБСЯГИ
забезпечення непрацюючого населення Володимирецького району, яке проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС, засобами індивідуаль-ного захисту органів дихання від бойових отруйних речовин

№п/п

Назва сільської, селищної ради

Кількість непрацюючого населення, яке підлягає забезпеченню, чол

Діти віком до 1,5 років

Камери захисні дитячі (типу КЗД)

дітей віком від 1,5 до 6 років

Фільтрувальний протигаз типу ПДФ-Д

дітей віком від 7 до 16 років

Фільтрувальний протигаз типу ПДФ-Ш

Дорослого населення

Фільтрувальний протигаз типу УЗС ВК, ГП-7

Всього непрацюючого населення

Респіратор (типу Росток-3П)

1.

Володимирецька

                   
 

смт. Володимирецьець

302

302

709

724

1395

1423

3854

3931

6260

6385

2.

Рафалівська

                   
 

смт. Рафалівка

100

100

197

201

476

486

1429

1458

2202

2246

3.

Антонівська

                   
 

с. Антонівка

59

59

111

113

231

236

421

429

822

838

 

с. Чаква

23

23

43

44

82

84

248

253

396

404

4.

Балаховицька

                   
 

с.Балаховичі

26

26

27

28

72

73

340

347

465

474

 

с. Маюничі

5

5

7

7

17

17

86

88

115

117

 

с.Острів

8

8

10

10

31

32

146

149

195

199

6.

Берестівська

                   
 

с.Берестівка

44

44

103

105

201

205

391

399

739

754

 

с.Острівці

17

17

24

24

60

61

187

191

288

294

7.

Б.Вільська

                   
 

с.Більська Воля

95

95

189

193

397

405

779

795

1460

1489

 

с.Березина

1

1

11

11

27

27

117

119

156

159

 

с.Кругле

12

12

24

24

45

46

143

146

224

228

 

с.Рудка

23

23

51

52

96

98

233

238

403

411

8.

Великожолудська

                   
 

с.В.Жолудськ

30

30

41

42

108

110

492

502

671

684

 

с.М. Жолудськ

34

34

68

69

178

182

366

373

646

659

 

с.Мостище

5

5

11

11

24

24

65

66

105

107

 

с.Чучево

9

9

17

17

32

33

137

140

195

199

9.

Великотелковицька

                   
 

с.В. Телковичі

51

51

102

104

161

164

614

626

928

947

 

с.Бишляк

29

29

71

72

144

147

387

395

631

644

11.

Воронківська

                   
 

с.Воронки

104

104

205

210

376

384

736

751

1421

1449

12.

Городецька

                   
 

с.Городець

68

68

162

166

293

299

1235

1260

1758

1793

 

с.Сварині

22

22

59

60

121

123

328

334

530

541

 

с.Велихів

29

29

64

65

89

91

271

276

453

462

13.

Довговільська

                   
 

с.Довговоля

83

83

171

175

329

336

958

977

1541

1572

14.

Жовкинівська

                   
 

с.Жовкині

22

22

80

82

151

154

476

486

729

744

15.

Заболоттівська

                   
 

с.Заболоття

37

37

68

69

161

164

363

370

629

642

16.

Каноницька

                   
 

с.Каноничі

29

29

63

64

113

115

527

538

732

747

 

с.Дубівка

15

15

31

32

84

86

398

406

528

539

18.

Красносільська

                   
 

с.Красносілля

17

17

27

28

57

58

359

366

460

469

 

с.Зелене

29

29

70

71

119

121

407

415

625

638

 

с.Липне

6

6

20

20

29

30

142

145

197

201

19.

Лозківська

                   
 

с.Лозки

30

30

50

51

147

150

435

444

662

675

 

с.Кошмаки

6

6

19

19

29

29

132

135

186

190

 

с.Суховоля

7

7

25

26

47

48

164

167

243

248

20.

Любахівська

                   
 

с.Любахи

19

19

30

31

108

110

358

365

515

525

 

с.Чудля

12

12

12

12

29

29

127

129

180

184

21.

Мульчицька

                   
 

с.Мульчиці

82

82

165

169

407

415

652

665

1306

1332

 

с.Журавлине

24

24

47

48

56

57

222

226

349

356

 

с.Кримне

7

7

11

11

27

27

126

129

171

174

 

с.Уріччя

5

5

9

9

29

29

99

101

142

145

22.

Новаківська

                   
 

с.Новаки

17

17

34

34

82

84

339

346

472

481

23.

Озерська

                   
 

с.Озеро

71

71

115

118

298

304

752

767

1236

1261

24.

Озірецька

                   
 

с.Озірці

48

48

85

87

198

202

447

456

778

794

 

с.Городок

7

7

11

11

27

27

99

101

144

147

25.

Полицька

                   
 

с.Полиці

58

58

82

84

201

205

685

699

1026

1047

 

с.Веретено

11

11

27

28

48

49

174

177

260

265

 

с.Іванчі

33

33

61

62

159

162

428

437

681

695

 

с.Сошники

21

21

46

46

89

91

237

242

393

401

26.

Половлівська

                   
 

с.Половлі

47

47

134

137

179

183

414

422

774

789

 

с.Зелениця

18

18

35

36

47

48

124

126

224

228

27.

Ромейківська

                   
 

с.Ромейки

50

50

97

97

198

202

549

560

894

912

28.

Сопачівська

                   
 

с.Сопачів

66

66

147

151

292

298

385

393

890

908

 

с.Діброва

14

14

38

39

83

85

124

126

259

264

 

с.Щоків

17

17

43

44

87

89

129

132

276

281

29.

Собіщицька

                   
 

с.Собіщиці

49

49

114

117

208

212

411

419

782

798

31.

Старорафалівська

                   
 

с.Стара Рафалівка

13

13

24

24

53

54

242

247

332

339

 

с.Бабка

11

11

22

22

38

39

127

129

198

201

32.

Хиноцька

                   
 

с.Радижево

9

9

11

11

47

48

174

177

241

245

 

По району :

2086

2086

4330

4417

8912

9286

24790

25286

40118

40920

Додаток 4
до Програми

ПОЛОЖЕННЯ
про пункти видачі населенню 
засобів радіаційного та хімічного захисту 

Загальні положення 

Положення визначає завдання та порядок роботи пунктів видачі насе-ленню засобів радіаційного і хімічного захисту (далі – засоби РХЗ) в умовах воєнного стану або у разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного стану.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня            2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення 
і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хіміч-ного захисту” у разі застосування ядерної та інших видів зброї масового зни-щення проти України в умовах воєнного стану або у разі виникнення надзви-чайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного стану населення забезпечується засобами радіаційного та хімічного захисту.
До засобів радіаційного та хімічного захисту населення на випадок над-звичайної ситуації у мирний і воєнний час належать:
засоби індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин;
промислові засоби захисту органів дихання від небезпечних хімічних ре-човин;
респіратори;
ватно-марлеві пов'язки.

Порядок створення пунктів видачі 
засобів радіаційного та хімічного захисту 

З метою своєчасної видачі засобів РХЗ населенню, місцеві органи вико-навчої влади, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання створюють пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту.
Пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту (далі – пункти видачі) поділяються на:
районні (міські) – пункти видачі, які створюються безпосередньо 
на складах, де зберігаються засоби радіаційного та хімічного захисту, для ви-дачі на кустові або об'єктові пункти видачі у штатних упаковках; 
кустові – пункти видачі, які створюються у місцях розподілу засобів раді-аційного та хімічного захисту для видачі їх на об'єктові пункти видачі;
об'єктові – пункти видачі, які створюються на об'єктах господарювання, в установах та організаціях для безпосередньої видачі засобів радіаційного та хімічного захисту населенню.
Об’єктові пункти видачі створюються для забезпечення:
непрацюючого населення та дітей віком до 1,5 року – на об’єктах житло-во-комунального господарства та інших об’єктах з можливістю масового пере-бування людей;
учнів, студентів і викладачів – у навчальних закладах;


працюючого населення – безпосередньо за місцем роботи.
Місця створення пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту визначаються рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також суб’єктів господарювання.
Загальна кількість пунктів видачі повинна забезпечувати видачу засобів радіаційного та хімічного захисту населенню протягом 24 годин при пропускній спроможності одного об’єктового пункту видачі протягом 1 години роботи не менш ніж 180 – 200 осіб, відповідно до Плану розподілу і видачі засобів радіа-ційного і хімічного захисту адміністративно-територіальної одиниці.
Термін вивезення засобів радіаційного та хімічного захисту з районних (міських) пунктів до кущових та об’єктових пунктів видачі не повинен переви-щувати 16 годин. 
Термін приведення у готовність пункту видачі до прийому засобів радіа-ційного та хімічного захисту не повинен перевищувати 8 годин. 
З питань підготовки до розгортання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту керівники пунктів видачі взаємодіють з місцевими органа-ми виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами МНС. 

Організаційна структура пунктів видачі 
засобів радіаційного та хімічного захисту

До складу об’єктових пунктів видачі, що розгортаються для видачі засо-бів радіаційного та хімічного захисту непрацюючому населенню, входять: 
начальник пункту видачі;
заступник начальника пункту видачі; 
відділення розвантаження та завантаження засобів радіаційного та хімі-чного захисту;
відділення видачі засобів індивідуального захисту органів дихання (фі-льтрувальних протигазів) дорослому населенню;
відділення видачі засобів індивідуального захисту органів дихання (ка-мер захисних дитячих) для захисту дітей віком до 1,5 року;
відділення видачі дитячих фільтрувальних засобів індивідуального захис-ту органів дихання (фільтрувальних протигазів дітям віком від 1,5 до 7 років);
відділення видачі дитячих фільтрувальних засобів індивідуального захис-ту органів дихання (фільтрувальних протигазів дітям віком від 7 до 17 років);
відділення підготовки засобів індивідуального захисту органів дихання до використання.
До складу пунктів видачі, що розгортаються місцевими органами вико-навчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами госпо-дарювання для забезпечення їх працівників засобами радіаційного та хімічно-го захисту входять: 
начальник пункту видачі;
заступник начальника пункту видачі (технічний працівник, який здійснює загальний облік отриманих та виданих засобів радіаційного та хімічного захис-ту); 
медичний працівник; 
відділення розвантаження та завантаження засобів радіаційного та хімі-чного захисту;
декілька відділень видачі засобів індивідуального захисту органів дихан-ня працівникам;


відділення підготовки засобів індивідуального захисту органів дихання до використання;
відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів;
відділення видачі інших засобів радіаційного та хімічного захисту.
Начальниками пунктів видачі, що розгортаються на об`єктах житлово-комунального господарства, в навчальних закладах, призначаються їх керівни-ки (заступники керівників).
Начальниками пунктів видачі, що розгортаються місцевими органами ви-конавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарю-вання для забезпечення їх працівників, є спеціально визначені особи.
Начальники пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту під-порядковуються структурним підрозділам з питань надзвичайних ситуацій об-ласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також керівникам суб'єктів господарювання, установ і організацій, на базі яких ці пункти створені.

Порядок роботи пункту видачі 
засобів радіаційного та хімічного захисту 

Діяльність пунктів видачі забезпечується за рахунок суб'єктів господарю-вання, на базі яких ці пункти створені. 
Укомплектування пункту видачі документацією, інвентарем здійснюється завчасно, у мирний час.
Навчання та тренування особового складу пункту проводиться згідно 
з планами підготовки невоєнізованих формувань. 
Пункт видачі розпочинає функціонувати при отриманні розпорядження щодо видачі засобів радіаційного та хімічного захисту. 
Особовий склад відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ розвантажує транспорт із засобами радіаційного та хімічного захисту і забезпечує безперебійне їх постачання до відділення видачі засобів індивідуально-го захисту органів дихання.
Кожна партія засобів індивідуального захисту, що надходить на пункт видачі, підлягає комісійному зовнішньому огляду і перевірці, про що робиться відповідний запис в акті приймання-передачі засобів радіаційного та хімічного захисту.
Особовий склад відділення видачі засобів індивідуального захисту орга-нів дихання відкриває ящики із засобами радіаційного та хімічного захисту, пе-ревіряє їх комплектність та справність, здійснює збирання та сортування, підбір лицьових частин та видачу їх населенню.
У відділенні підготовки засобів індивідуального захисту органів дихання до використання здійснюється перевірка правильності підбору лицьової час-тини засобу індивідуального захисту та проводиться навчання людей правилам користування цими засобами.
Після завершення робіт з видачі засобів радіаційного та хімічного захис-ту населенню начальник пункту видачі подає до відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування звіт про видачу засобів радіаційного та хімічного захисту населенню та їх залишки.

  

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!