banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 71 Про Програму правової освіти населення Володимирецького району на 2011 – 2015 роки

У К Р А Ї Н А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
(шосте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я


від  06 травня 2011 р.                                                                                                                                    № 71

Про Програму правової 
освіти населення Володимирецького 
району на 2011 – 2015 роки

З метою реалізації вимог статті 57 Конституції України, з метою створення належних умов для забезпечення громадянам конституційного права знати свої права та обов’язки, поглиблення в Володимирецькому районі діяльності з правової освіти та виховання у громадян поваги до Закону,  підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
                                                                                 в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму правової освіти населення Володимирецького району на 2011 – 2015 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 11 березня 2011 року № 96.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації під час перегляду районного бюджету на 2011 рік та при формуванні наступних бюджетів, в межах фінансових ресурсів, передбачити видатки для реалізації заходів зазначеної програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності  та етики (Ткачук В.Ф.).

Голова ради                                             В.Ковенько


Програма правової освіти населення
Володимирецького району на 2011 – 2015 роки

I. Загальні положення

1.1. Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.
Потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержані знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.
Програма правової освіти населення Володимирецького району на 2011-2015 роки (далі – Програма) передбачає подальше створення належних умов для набуття широкими верствами населення району правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.
Метою програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.
1.2. Основними завданнями Програми є:
1.2.1.  Підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів району, які висвітлюють правову тематику.
1.2.2. Створення належних умов для набуття громадянами знань про  свої права, свободи і обов’язки. 
1.2.3. Широке інформування населення про правову політику держави та законодавство.
1.2.4.  Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
1.2.5. Вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.
1.3.     Мету Програми передбачається досягти шляхом:
1.3.1. Утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті.
1.3.2. Визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства.
1.3.3.   Активної участі в організації та здійсненні заходів із правової освіти  населення, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів юстиції, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами.
1.3.4. Органічного поєднання правової освіти із загальною середньою і професійною освітою, культурою, національно-патріотичним, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами навчання і виховання.
1.3.5.  Забезпечення відкритості інформації про державу і право, про процеси у правовій сфері та доступності до джерел інформації.
1.3.6. Систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, в тому числі через засоби масової інформації, широке розповсюдження правової літератури.
1.3.7. Надання правової освіти навчальними закладами району на платній або безоплатній основі.
1.3.8. Поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно корисної діяльності у сфері правової освіти.
1.3.9. Безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань. 

II. Основні напрями реалізації Програми

2.1. Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального, інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами району обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків. 
Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції громадян як членів громадянського суспільства.
2.2. Надання правової освіти має здійснюватись у всіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах. 
Початкова правова освіта починається у дошкільних навчальних  закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.
У дошкільних навчальних закладах правове навчання і виховання здійснюється на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.
2.3. Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами.
У всіх видах державної загальноосвітньої підготовки, неюридичної професійної і вищої освіти обов’язково вивчається курс правознавства, який належить до обов’язкових дисциплін загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів. Типові програми вивчення правових дисциплін затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.
Обсяг і зміст обов’язкового курсу з правознавства визначається:
для загальноосвітніх навчально-виховних закладів – потребою  суспільства у підготовці правосвідомого громадянина;
для професійно-технічних, вищих навчальних закладів - високими вимогами до кваліфікації працівників.
2.4.   У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах району здійснюється широка позакласна і позаурочна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, фахівці в галузі права.
2.5.   З метою задоволення потреб працівників у правових знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах та організаціях може запроваджуватися правова освіта.
2.6.  Місцева преса, радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.
Для кваліфікованої правової освіти населення в засобах масової інформації можуть створюватися загальні і навчальні радіомовні канали, випуски журналів, а також запроваджуватися сторінки, рубрики та інші популярні форми.
2.7. Державні заклади культури (центри культури та дозвілля, будинки культури, кінотеатри, бібліотеки) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність. З цією метою ними за участю правоохоронних та інших державних органів і організацій на громадських або договірних засадах створюються університети правових знань, школи права, лекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.
2.8.  Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.
Методичні матеріали щодо цієї форми навчання періодично друкуються, висвітлюються на сторінках районної газети та місцевого радіо.

III. Забезпечення правової освіти

3.1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють з місцевих бюджетів відповідне фінансування програм правової освіти, а також об’єднання зусиль всіх державних органів, підприємств, установ і організацій з метою вирішення завдань із забезпечення підвищення правових знань та правової культури громадян району.
3.2. Методичне забезпечення правової освіти здійснюють районне управління юстиції, відділ культури та туризму, відділ освіти та виховання, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, інші зацікавлені управління, відділи, установи. Вони спільно визначають принципи, форми і методи проведення правороз’яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари та інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.
3.3. Координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведені цієї діяльності здійснює Володимирецька районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, положення про яку затверджується розпорядженням голови Володимирецької районної державної адміністрації.
Райдержадміністрація за поданням районного управління юстиції утворює  районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затверджує її персональний склад та положення про неї, вирішує питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення її діяльності.
3.4. Для поглиблення правової освіти населення органи виконавчої влади і місцевого самоврядування,  відділ культури та туризму, відділ освіти та виховання райдержадміністрації, підприємства, установи, організації здійснюють заходи щодо розширення мережі спеціалізованих навчальних закладів (ліцеїв, гімназій), шкільних бібліотек, збільшення кількості друкованих засобів масової інформації державно-правового спрямування.

Програма передбачає такі основні заходи:

I. Організаційно-правові заходи

1. Вживати в межах своєї компетенції заходи щодо практичної реалізації Програми, систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Районне управління юстиції, відділи
культури та туризму,
освіти та виховання
у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації
Постійно

2. Розглядати на засіданнях районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (надалі –МКМР з правової освіти населення) стан правової освіти населення, вживати конкретних заходів щодо її поліпшення.

МКМР з правової освіти населення
2011-2015 роки

3. Здійснювати заходи щодо суттєвого збільшення кількості навчальних годин на   вивчення    правознавства    в   загальноосвітніх   навчальних закладах  за   рахунок  шкільного компоненту.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації
2011-2015 роки

4. Організовувати роботу щодо правової освіти громадян у закладах культури клубного типу, публічно-шкільних бібліотеках району шляхом проведення книжкових виставок, підбірок газетних і журнальних статей з правової тематики, оглядів юридичної літератури.

Відділ культури та туризму
райдержадміністрації
2011-2015 роки

5. Організовувати роботу правових лекторіїв при закладах культури клубного типу, публічно-шкільних бібліотеках, проводити читацькі конференції, тематичні концерти тощо.

Відділ культури та туризму
райдержадміністрації
2011-2015 роки

6. Спільно із місцевими засобами масової інформації готувати та публікувати матеріали, в яких висвітлювати конкретну діяльність щодо посилення боротьби із злочинністю і корупцією, попередження та подолання підліткової злочинності, дитячої бездоглядності, безпритульності, захисту конституційних прав і свобод, роз’яснення чинного законодавства.

Районне управління юстиції,
Володимирецький РВ УМВС в
Рівненській області,
прокуратура Володимирецького
району, відділ у справах сім’ї та
молоді райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації
2011-2015 роки

II. Методичне забезпечення правової освіти

7. Провести у районі науково-практичні конференції і семінари з питань підвищення рівня правосвідомості та правової культури громадян.

Районне управління юстиції,
МКМР з правової освіти               
населення
2011-2015 роки

8.   Підготувати та провести огляди-конкурси на кращу організацію навчально-виховного процесу з правових питань в загальноосвітніх закладах. 

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції
2011-2015 роки

9. Вивчати та аналізувати стан викладання правових дисциплін у навчальних закладах, розробляти заходи щодо покращення викладання правових дисциплін та подавати  їх на розгляд районної МКМР з правової освіти населення.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції
Постійно

10. Проводити спільні комплексні перевірки стану правової освітньо-виховної роботи в навчальних закладах.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції,
МКМР з правової освіти населення
Постійно

11. Вирішити питання щодо надання підтримки у виданні буклетів, листівок, іншого матеріалу з питань правової освіти молоді, а також у комплектуванні літературою правової тематики бібліотек.

Відділи освіти та виховання,
культури та туризму
райдержадміністрації, районне
управління юстиції, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Постійно

12. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів  для викладачів основ правознавства загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів із залученням науковців та фахівців-практиків у галузі права.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції
Щороку

13. Проводити напередодні Дня юриста заходи з поширення серед населення знань про право і державу, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції,
Володимирецький РВ УМВС в
Рівненській області,
прокуратура Володимирецького
району, юридичний відділ апарату
райдержадміністрації
Щороку

14. Забезпечити роботу громадських приймалень для надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, створених при районній державній адміністрації, районному управлінні юстиції, укомплектувавши їх правовою літературою, проводити надання безкоштовних правових консультацій для малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів через правові громадські приймальні. 

Районне управління юстиції,
юридичний відділ апарату
райдержадміністрація
Постійно

15. З метою набуття правових знань та навичок їх використання у повсякденному житті, організувати проведення для дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей заходів до Дня захисту дітей, Дня прийняття Конвенції ООН паро права дитини. 

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ сім’ї та молоді
райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Щороку у червні та листопаді

16. Активізувати поширення педагогічного досвіду з метою пропаганди нових технологій навчання, ефективності уроків права та організації позакласної правовиховної роботи.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації
Постійно

17. Інформувати громадськість щодо проходження формування і реалізації державної політики у сфері державної служби, підготовки і прийняття проектів законів та інших нормативно-правових актів.

Районне управління юстиції,
2011-2015 роки

18. Здійснювати правоосвітницьку роботу шляхом видання та безкоштовного розповсюдження органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими установами брошур правової тематики.  

Районне управління юстиції,
відділи освіти та виховання,
культури та туризму
райдержадміністрації
Щороку

III. Участь засобів масової інформації у правовій освіті населення


19. Забезпечувати висвітлення в місцевих друкованих засобах масової інформації актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз’ясненню актів законодавства та практики їх застосування, діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадськості щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією, попередження та подолання підліткової злочинності, дитячої бездоглядності, безпритульності.

Редакція газети «Володимирецький
вісник», Володимирецький РВ
УМВС в  Рівненській  області,
районне управління юстиції, відділи
освіти та виховання, культури та
туризму, у справах сім’ї
та молоді райдержадміністрації,
прокуратура Володимирецького
району, служба у справах дітей
райдержадміністрації
2011-2015 роки

20. У газеті «Володимирецький вісник» публікувати актуальні матеріали, юридичні консультації, коментарі.

Районне управління юстиції
Володимирецький РВ УМВС в
Рівненській  області, редакція
газети «Володимирецький
вісник», прокуратура
Володимирецького  району
2011-2015 роки

IV. Кадрове забезпечення правової освіти

21.  Залучати найбільш кваліфікованих юристів до викладацької та правороз’яснювальної роботи. Відпрацювати систему заохочень активістів цієї роботи.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції
2011-2015 роки

22. Сприяти створенню юридичних лекторіїв, коледжів, гімназій, шкіл (класів) з поглибленим вивченням правознавства. 

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,  районне
управління юстиції,
2011-2015 роки

23.  Сприяти створенню молодіжних правових клубів, об’єднань молодих виборців.

Відділи освіти та виховання, культури
та туризму райдержадміністрації,
районне управління юстиції, служба у
справах дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
2011-2015 роки

24. Сприяти співпраці з громадськими організаціями у проведенні семінарів, круглих столів, тренінгів на правову тематику

Районне управління юстиції,
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей  та молоді,
відділ сім’ї та молоді
райдержадміністрації
Постійно

25. Сприяти підготовці та проведенню тижнів, декад, місячників, олімпіад правових знань, вікторин, брейн-рингів, інших інтерактивних форм навчання правоосвітнього спрямування.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції,
2011-2015 роки

26. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів основ правознавства. При відділі освіти та виховання райдержадміністрації організовувати постійно діючі семінари правового навчання керівників установ і закладів освіти та культури.

Відділ освіти та виховання
райдержадміністрації,
районне управління юстиції
2011-2015 роки

27. Забезпечити проведення правоосвітньої роботи серед шкільної молоді шляхом організації та проведення семінарів, круглих столів, конференцій.

Районне управління юстиції, відділ
освіти та виховання
райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
2011-2015 роки

28. Організувати проведення  правоосвітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) з питань підвищення рівня правової культури  громадян. 

Районне управління юстиції, відділ
освіти та  виховання
райдержадміністрації,
районна МКМР з правової освіти
населення, структурні підрозділи
районної державної адміністрації
2011-2015 роки

29. З метою професійної орієнтації молоді забезпечувати проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, турнірів та інших змагань з правових питань.

Районне управління юстиції, відділ
освіти та  виховання
райдержадміністрації,
2011-2015 роки

30. Сприяти забезпеченню комплектування фондів бібліотек літературою та періодичними виданнями правової тематики.

Відділи освіти та виховання,
культури  і туризму
райдержадміністрації
2011 -2015 роки

31. При проведенні атестації державних службовців звертати особливу увагу на знання і дотримання вимог чинного законодавства України.

Юридичний відділ апарату
райдержадміністрації,
Постійно

 

V. Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми

 

Заходи щодо реалізації Програми

Виконавці

Термін виконання

(роки)

Орієнтовний обсяг фінансування з районного бюджету,

тис. грн.

     

у тому числі

Всього

     

2011

2012

2013

2014

2015

 

1. Випуск юридичних посібників, буклетів, листівок з питань правової освіти молоді, інших методичних посібників правоосвітнього напряму

Районне управління юстиції, відділ освіти та виховання, відділ культури і туризму районної державної, адміністрації,районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей

2011-2015

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7,5

2. Організувати проведення правоосвітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) з питань підвищення рівня правової культури громадян

Районне управління юстиції, відділ освіти та виховання районної державної адміністрації,районна МКМР з правової освіти населення, структурні підрозділи районної державної адміністрації

2011-2015

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

3. Забезпечення роботи громадської приймальні для надання правової допомоги мало захищеним верствам населення, створеної при районному управлінні юстиції

Районне управління юстиції

2011-2015

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

4. Забезпечення висвітлення в місцевих друкованих засобах масової інформації актуальних правових питань, щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією, попередження та подолання підліткової злочинності, дитячої безпритульності, захисту конституційних прав і свобод

Районне управління юстиції, служба у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВС у Рівненській області, редакція газети

«Володимирецький вісник»,

районний центр соціальнихслужб для дітей, сім’ї та молоді

 

2011-2015

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

 

Всього

   

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

40,0

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!