banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 69 Про районну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
(Шосте скликання)
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від  06 травня   2011 року                                                                                              № 69

Про районну програму розвитку

транскордонного співробітництва

на 2011-2015 роки

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року № 1088 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного спів-робітництва на 2011-2015 роки», керуючись Законом України «Про державні цільові програми», пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місце-ве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями район-ної ради, районна рада
                                                                                         в и р і ш и л а:
1.    Затвердити районну програму розвитку транскордонного співробітниц-тва на 2011-2015 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від  09.03.2011 № 94 (додається).
2.    Райдержадміністрації:
-    при формуванні районного бюджету на 2011-2015 роки передба-чити кошти на спів фінансування проектів транскордонного спів-робітництва;
-    спільно з місцевими органами виконавчої влади , територіальни-ми органами міністерств і відомств, районними організаціями і установами, суб’єктами господарювання забезпечити організацію та виконання районної програми  розвитку транскордонного спів-робітництва на 2011-2015 роки ;
-    інформувати районну раду про хід виконання рішення щороку до 10 квітня.
3.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної  ради: з економічних питань, комунальної власності; з питань розвитку та залу-чення інвестицій; з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

Голова ради                                                            В. КовенькоРАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку транскордонного співробітництва
на 2011-2015 роки 

Загальна частина

Транскордонне співробітництво в Україні здійснюється в умовах суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів,  рівня зайнятості населення зазначених територій України і   прикордонних   регіонів  сусідніх  держав,  що  призводить  до соціальної   нестабільності   серед   су-б'єктів    транскордонного співробітництва. 
Транскордонне співробітництво    є   одним   з   інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення прикордонних регіонів   до   сере-дньоєвропейського   та  забезпечення  вільного переміщення  людей,  товарів  і  капіталів  через   кордон.   Таке співробітництво сприяє об'єднанню зусиль суб'єктів транскордонного співробітництва  для  розв'язання  спільних  про-блем  прикордонних регіонів,  здійсненню  євроінтеграційних  заходів на регіо-нальному рівні. 
Володимирецький район розташований у північно-східній частині Рівнен-щини.  Межує з Костопільським, Сарненським, Дубровицьким та Зарічненським районами та Волинською областю.
Володимиреччина – інвестиційно привабливий район, який відзначається вигідним географічним розташуванням, розвинутою інфраструктурою транс-порту і зв’язку
На території Володимирецького району знаходяться дві залізничних станції Антонівка і Рафалівка на відстані 20 км від районного центру. Відстань до об-ласного центру залізницею – 133 км. Через район проходить автомобільна до-рога державного значення Київ–Ковель, протяжністю 32 км.
Згідно із Законом України "Про транскордонне співробітництво"   фінансу-вання  проектів  (програм)  транскордонного співробітництва здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих  бюджетів  на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом. Для спільного    фінансування   проектів   (програм)   транскордонного співробітництва   можуть   використову-ватися   кошти   міжнародної технічної   допомоги,   кредитні  ресурси  міжна-родних  фінансових організацій. 
Програмою передбачається   створення   комплексної    системи розвитку   транскордонного  співробітництва,  з  урахуванням  якої здійснюватиметься   державна   підтримка    реалізації    проектів транскордонного співробітництва. 
Виконання Програми   сприятиме   консолідації   зусиль   щодо розвитку транскордонного співробітництва,  подальшого  поглиблення співпраці в рам-ках єврорегіонів та активізації роботи з розширення сфер такого співробітниц-тва,  ліквідації інфраструктурних перешкод та   сприяння  спільній  підприєм-ницькій  діяльності  прикордонних регіонів у сфері малого і середнього бізнесу. 

Мета та основні завдання Програми

Метою цієї  Програми  є  активізація  соціально-економічного, науково-технічного,  екологічного,  культурного розвитку суб'єктів транскордонного співробітництва. 

Основними завданнями Програми є:

сприяння економічному,  соціальному,   культурному   розвитку району та  активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на державному, регіональному та місцевому рівні;
забезпечення реалізації  великомасштабних   проектів транскордонного співробітництва  в  рамках  програм  прикордонного співробітництва    Євро-пейського    інструменту    сусідства    та партнерства;
забезпечення підвищення рівня  життя  населення  та  розвитку соціальної сфери прикордонних регіонів;
активізація зовнішньоекономічної діяльності району; 
створення умов  для  заснування  і  функціонування   спільних підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів;
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; 
забезпечення охорони  навколишнього  природного середовища та екологі-чної безпеки; 
розвиток інфраструктури району  та  створення умов для залучення інвес-тицій. 

Основні напрями виконання Програми

Основними напрямами виконання цієї Програми є: 
розширення інтеграційних    процесів   з   метою   підвищення конкуренто-спроможності району,  забезпечення його сталого розвитку на  сучасній техно-логічній основі та високого рівня продуктивності праці і зайнятості населення;
удосконалення механізму   взаємодії   з    питань    розвитку транскордонно-го  співробітництва на державному та місцевому рівні, розвиток  міжмуніципа-льного   співробітництва   та   дружніх зв'язків  з прикордонними регіонами України та Російської Федерації; 
розбудова виробничої та соціальної інфраструктури району; 
посилення взаємодії    між     учасниками     транскордонного співробітницт-ва  у сфері підприємницької діяльності та туристичній галузі;     створення спі-льної  системи  управління   у   сфері   охорони навколишнього  природного  середовища,  раціонального використання природних ресурсів та забезпечен-ня екологічної безпеки; 
створення сприятливих      умов      для      транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і культури; 
активізація обміну   інформацією,   здійснення  заходів  щодо підвищення   кваліфікації   кадрів    суб'єктів    транскордонного співробітництва; 
забезпечення розвитку     взаємодії    між    територіальними громадами.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Програма виконується   шляхом   здійснення    заходів    щодо забезпечен-ня розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки та   реалізації   проектів   транскордонного співробітництва. 
Розгляд   проектів    транскордонного    співробітництва здійснюється   Між-відомчою комісією з питань підтримки транскордонного співробітництва  (далі  -  Комісія),  яка  готує   пропозиції   та рекомендації   щодо   надання   держав-ної   фінансової   підтримки реалізації зазначених проектів з урахуванням їх пріоритетності  та можливості державного фінансування на відповідний рік.
Фінансування проектів   за рахунок технічної допомоги Європейського Со-юзу здійснюється  співфінансування Української Сторони у  розмірі  до  10  відсотків вартості  таких  проектів за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом.
На підставі  рішення  Комісії  Міністерство економічного розвитку і торгівлі  складає  перелік проектів   транскордонного   співробітництва  та  в  установ-леному порядку подає не пізніше ніж  1  червня  року,  що  передує  року, про-тягом   якого   передбачається   надання  державної  фінансової підтримки,  Кабінетові Міністрів України проект акта про  внесення змін до Державної про-грами. Розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки. 

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається: 
наблизити економічний та соціальний рівень  розвитку району до  рівня ре-гіонів  держав  -  членів Європейського Союзу,  підвищити рівень життя насе-лення; 
активізувати зовнішньоекономічну     діяльність     району, забезпечити   розвиток   малого   та   середнього  підприємництва, регіональних   мереж   транспорту   та   комунікацій,    розбудову інфраструктури державного кордону;
розробити проекти містобудівного розвитку;
забезпечити охорону та відновлення навколишнього  природного  середо-вища,  його екологічну  безпеку,  раціональне використання природних   ре-сурсів,   організацію   екологічного   контролю   та моніторингу,   запобігання   забрудненню   територій   техногенних катастроф та зон стихійного лиха. 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення  Програми здійснюється у межах коштів, передба-чених у державному і місцевих бюджетах на  відповідний  рік центральним і місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання визначених Програмою заходів і проектів  транскордонного співробітництва,  а також за рахунок інших джерел,  не заборонених законом.
Обсяг державної фінансової  підтримки  Програми  визначається щороку в межах коштів,  передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

 ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання районної програми розвитку транскордонного співробітництва

на 2011-2015 роки

Заходи з виконання

 

Виконавці, терміни виконання (роки)

1. Розвиток рекреаційної інфраструктури району, в тому числі організація створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Управління Держкомзему у Володимирецькому районі Рівненської області,

ДП «Володимирецьке лісове господарство»

Термін : 2011-2015

2. Забезпечення розвитку рекреаційної інфраструктури та організація транскордонних туристичних маршрутів. Стимулювання створення інформаційної інфраструктури транскордонного туризму та забезпечення її розвитку

Відділ культури і туризму райдержадміністрації.

 

 

Термін : 2011-2015

3. Участь в міжнародних спеціалізованих семінарах, конференціях, виставках і ярмарках із залученням іноземних і вітчизняних організацій для вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг, а також забезпечення участі у відповідних заходах, що проводяться у прикордонних регіонах інших держав

Відділ культури і туризму, управління економіки райдержадміністрації

 

 

Термін : 2011-2015

4. Здійснення в рамках транскордонного співробітництва обміну учнями, студентами, викладачами і науковцями

Відділ освіти та виховання райдержадміністрації.

 

Термін : 2011-2015

5. Участь в організації та проведенні у рамках транскордонного співробітництва конференцій, семінарів і симпозіумів у навчальних закладах

Відділ освіти та виховання райдержадміністрації .

 

Термін : 2011-2015

6. Надання підтримки у налагодженні та здійсненні співпраці між районними та іноземними закладами охорони здоров’я, реалізації двосторонніх проектів, що спрямовані на підвищення якості і доступності надання медичних послуг

Володимирецька ЦРЛ

 

Термін : 2011-2015

 

7. Забезпечення активізації співробітництва між районними та іноземними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення незайнятих громадян до провадження підприємницької діяльності

 

Управління економіки, відділ освіти та виховання райдержадміністрації

 

 

 

Термін : 2011-2015

 

8. Забезпечення фінансової участі в реалізації проектів транскордонного співробітництва за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у рамках виконання програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Термін : 2011-2015

 

9. Забезпечення постійного оновлення та розширення інформаційної бази веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва

Управління економіки райдержадміністрації, сектор комп’ютерного забезпечення загального відділу апарату райдержадміністрації

Термін : 2011-2015

10. Забезпечити участь у підвищенні кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва, здійснення проектів щодо підвищення обізнаності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, виконкоми селищних, сільських рад

 

Термін : 2011-2015

 

11.Проведення культурних та освітніх заходів, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва

Відділи культури і туризму, освіти та виховання райдержадміністрації

 

Термін : 2011-2015

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!