banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 95 Про реорганізацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл району


У К Р А Ї Н 
А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  05 cерпня  2011 р.                                                                                                                     № 95


Про реорганізацію дитячо-юнацьких

спортивних шкіл району

 

    Враховуючи клопотання відділу освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації, керуючись ст.14 Закону України «Про позашкільну освіту» ч.5 ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з президією та  постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1.  Реорганізувати дитячо-юнацьку спортивну школу з  футболу Володимирецької районної ради та комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу Володимирецької районної ради, шляхом злиття та створення на базі даних закладів Володимирецької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Володимирецької районної ради.

2.      Затвердити статут Володимирецької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Володимирецької районної ради.

3.      З моменту реєстрації даного статуту попередню редакцію статутів вищезазначених шкіл визнати такими, що втратили чинність.

4.   Відділу освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації (Рижому А.П.), провести державну реєстрацію вищевказаного статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, гуманітарної політики у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (Бова А.В.)

 

Голова ради                                              В.В. Ковенько

 


 

 

СТАТУТ

 Володимирецької комплексної

дитячо - юнацької спортивної школи

Володимирецької районної ради Рівненської області

  1. Загальні положення

 1.1. Володимирецька комплексна дитячо - юнацька спортивна школа Володимирецької районної ради Рівненської області (далі – КДЮСШ ) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

 1.2. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про ДЮСШ і власним статутом.

 1.3 Володимирецька комплексна дитячо - юнацька спортивна школа утворена внаслідок злиття Володимирецької дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та Володимирецької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, та є правонаступником всіх прав та обов’язків даних шкіл.

 1.4. Засновником і власником Володимирецької КДЮСШ є Володимирецька районна рада. Власник здійснює фінансування закладу, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання та здійснює ремонт. КДЮСШ знаходиться в оперативному управлінні відділу освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації.

 1.5. КДЮСШ є юридичною особою, має розрахунковий рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний номер, печатку, штамп, бланки з своїм найменуванням та власну атрибутику.

 1.6. КДЮСШ самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність  в межах своєї компетенції передбаченої чинним законодавством, Положенням про ДЮСШ та даним статутом.

 1.7. Юридична адреса: 34300, Рівненська область, смт.Володимирець, вул. Київська, 47/б.

 2. Організаційно-правові засади діяльності спортивної школи

 2.1.  Спортивна школа у своїй структурі має відділення з певних видів спорту.

 Спортивна школа  повинна мати у штатному розписі не менше ніж вісім посад тренерів-викладачів, а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонду оплати праці. У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі діють відділення не менш як з двох видів спорту.

 2.2.  Відділення з певного виду спорту спортивної школи включає:

 -        групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;

 -        групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців;

 -        групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів;

 -        групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення досягнення вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України;

 -        переведення вихованців з груп початкової підготовки до груп попередньої базової підготовки, груп спеціалізованої базової підготовки та груп підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

 2.3.   Рішення про відкриття нового чи закриття існуючого відділення з виду спорту здійснюється шляхом видачі наказу по КДЮСШ.

 2.4.  Спортивній школі у порядку, встановленому Міністерством  у справах сім’ї, молоді та спорту, надається:

 -        вища категорія – Міністерством  у справах сім’ї, молоді та спорту за поданням структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних держадміністрацій;

 -        перша категорія - структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласних держадміністрацій за поданням структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій;

 -        друга категорія - структурними підрозділами з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій за поданням засновника (власника) спортивної школи.

 Категорія надається спортивній школі на підставі заяви засновника (власника) та з урахуванням вимог, визначених у додатку, строком на чотири роки. Після закінчення строку категорія підтверджується або змінюється. Спортивна школа, яка не одержала вищу, першу або другу категорію, вважається такою, що не має категорії.

 Надання відповідної категорії спортивній школі підтверджується свідоцтвом, форма якого затверджується Міністерством  у справах сім’ї, молоді та спорту.

 2.5.   Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського резерву може бути лише спортивна школа, яка має вищу категорію з олімпійських видів спорту.

 3. Організація діяльності спортивної школи

 3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.

 Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

 Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

 3.2.  Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору в період канікул.

 3.3. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин.

 Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

 -        двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

 -       трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки;

 -        чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.

 3.4. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

 3.5. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її директором.

 3.6. Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

 3.7. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивних шкіл установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту.

 3.8. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи засновникові (власникові) до 1 серпня поточного року для затвердження.

 Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи за погодженням з її засновником (власником) до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

 Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються також відповідно з структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласної держадміністрації.

 3.9. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

 Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять.

 Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту за погодженням з Міністерством охорони здоров’я.

 3.10. Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

 3.11. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласної держадміністрації. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.

 3.12. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

 3.13. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

3.14. Спортивна школа має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, та інших нормативних актів.

 Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки - не більш як 150 днів на рік.

 3.15. Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України, затвердженого наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.

 3.16. Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

 3.17. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і Міністерством охорони здоров’я.

 4. Керівництво спортивною школою

 4.1. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) відділом освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації, шляхом укладання контракту який обов’язково погоджується на президії Володимирецької районної ради.

 На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

 4.2. Директор спортивної школи:

 -   здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

-        забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за її результати;

 -        в установленому порядку за погодженням із засновником затверджує структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

 -        забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

 -        представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

 -        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

 -        видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 -        затверджує посадові інструкції працівників;

 -        приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

 -        установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

 -        несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.

 4.3. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен     мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи тренером-викладачем не менше п'яти років.

 4.4. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи:

 -        несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

 -        контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

 -        організовує роботу інструктора-методиста;

 -        здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

 -        готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

 -        координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

 -        несе відповідальність за додержанням санітарно - гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 -        організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

 4.5. У спортивній школі вищої категорії передбачається не менше трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії - двох, другої категорії - однієї.

 На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

 4.6. Інструктор-методист спортивної школи:

 -        здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

 -        веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

 -        здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.

 4.7. У спортивній школі вищої та першої категорії може бути введена посада старшого інструктора-методиста у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів.

 На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр".

 Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для інструкторів-методистів.

 4.8. У спортивній школі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

 Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

 4.9. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює директор.

 Тренерська рада спортивної школи:

 -        вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

 -        розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

 -        визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

 -        розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 -        вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

 -        захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 -        розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.

 Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

 4.10. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

 4.11. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.

 Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

 4.12. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

 5. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи

 5.1.  Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній школі є:

 -        вихованці;

 -        тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

 -        батьки або особи, що їх замінюють;

 -        директор та його заступники.

 5.2.  Вихованці спортивної школи мають право на:

 -        здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерством освіти і науки України;

 -        добровільний вибір виду спорту;

 -        проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

 -        безпечні та нешкідливі умови для навчання;

 -        користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;

 -        одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;

 -        забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;

 -        медичне та фармакологічне обслуговування;

 -        одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

 -        представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;

 -        захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 5.3.  Вихованці спортивної школи зобов'язані:

 -        поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

 -        виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

 -        підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

 -        додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

 -        брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

 -        додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

 -        виконувати положення антидопінгового законодавства;

 -        берегти державне, громадське і особисте майно;

 -        додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.

 5.4. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

 5.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, мають право на:

 -        внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи;

 -        участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;

 -        підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;

 -        вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 -        захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

 -        моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

 -        забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 -        безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

 5.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, зобов'язані:

 -        виконувати навчальні програми з видів спорту;

 -        навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

 -        сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;

 -        здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;

 -        додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 -        здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

 -        берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

 -        постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

 -        вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

 -        сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 -        проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

 -        додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

 -        брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

 -        додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

 5.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

 5.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором спортивної школи згідно із законодавством і затверджується її засновником (власником).

 Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України.

 5.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

 5.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з додержання вимог, визначених Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.

 5.11. Тренери-викладачі спортивної школи підлягають атестації один раз на чотири роки в порядку, визначеному Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.

 5.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

 -        обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спортивної школи;

 -        звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;

 -        брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

 -        захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

 5.13.   Чисельність і штати Володимирецької КДЮСШ затверджуються на президії Володимирецької районної ради за поданням відділу освіти та виховання Володимирецької районної ради. Оплата праці здійснюється відповідно чинного законодавства України.

 6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база спортивної школи

 6.1. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи провадиться відповідно до законодавства та статуту.

 6.2. Фінансування спортивної школи здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника (власника) або відповідного бюджету, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел.

 6.3. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 -        самостійно розпоряджатися коштами та матеріальними цінностями, одержаними від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, батьківських благодійних, спонсорських внесків, господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

 -        модернізувати власну матеріально-технічну базу;

 -       володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

 -        користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;

 -        виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту спортивної школи.

 6.4 Матеріально-технічна база спортивної школи включає адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

 6.5. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивній школі за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

 6.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 7. Контроль за діяльністю закладу

 7.1.  Міністерство  у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство освіти і науки України в установленому порядку здійснюють управління діяльністю спортивної школи незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

 7.2.  Спортивна школа підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Результати державної атестації спортивних шкіл оприлюднюються у засобах масової інформації.

 8.Діяльність спортивної школи у рамках міжнародного співробітництва

 8.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

 8.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

 8.3. За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 9. Реорганізація або ліквідація спортивної школи

 9.1. Ліквідація і реорганізація КДЮСШ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 9.2.  КДЮСШ ліквідується у випадках:

 -        якщо прийнято рішення про заборону діяльності через не виконання статутної мети, чи порушень в її роботі  законодавства;

 -        якщо рішенням суду будуть визнані не дійсними установчі документи КДЮСШ;

 -        на інших підставах передбачених законодавством України.

 9.3. При реорганізації або ліквідації КДЮСШ звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України

 9.4. Ліквідація КДЮСШ здійснюється ліквідаційною комісією утвореною засновником, або уповноваженим органом, окремих випадках судом.

 9.5. Орган, який здійснює ліквідацію, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, керуючись чинним законодавством; вміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням КДЮСШ публікацію про її ліквідацію та порядок і строки для заяв  кредиторів; проводять роботу по стягненню дебіторської заборгованості; складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику.

 9.6. У разі реорганізації КДЮСШ його права і обов’язки переходять до правонаступників.

 9.7. КДЮСШ вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру України.

 10. Прикінцеві положення

 10.1 Зміни і доповнення до статуту КДЮСШ вносяться засновником або трудовим колективом КДЮСШ за погодженням із засновником і набувають юридичного значення з моменту її реєстрації у державних виконавчих органах в установленому порядку.

 10.2. Зміни і доповнення до установчих документів КДЮСШ є їх невід’ємною частиною.

 


 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!