banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 165 Про роайонну програму забезпечення населення якісною питною водою на 2012-2020 роки

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 06 квітня 2012року                                               № 165

 

 

Про районну програму забезпечення

населення якісною питною водою

на 2012-2020 роки

 

 

 

 

Керуючись Законом України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» від 20.10.2011 № 3933 – VІ, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення населення якісною питною водою, відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну програму забезпечення населення якісною питною водою на 2012-2020 роки (далі Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.03.2012 № 80 (додається).

2. Райдержадміністрації:

- спільно з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

- при формуванні районного бюджету на відповідні роки в межах реальних фінансових ресурсів передбачати цільові асигнування, необхідні для реалізації Програми;

- щорічно до 20 січня наступного року інформувати районну раду про хід реалізації заходів Програми.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 03.03.2006 № 325 «Про регіональну програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки»

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з економічних питань та комунальної власності (Сиротюк П. М.), з питань бюджету, фінансів та податків (Романов В. О.) .  

 

Голова ради                                                                В. В. Ковенько

 

 

Рішення підготовлене відділом будівництва та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації.

Оприлюднено на веб-сайті volodrr.ts6.ru та інформаційному стенді Володимирецької районної ради 29 березня 2012 року.

 

В. о. начальника відділу                                          О. М. Марковець

 

 

 

        

 

СХВАЛЕНО                                       Затверджено

Розпорядження                                          Рішення

голови райдержадміністрації                      Володимирецької районної ради

від 16.03.2012 № 80                                  від 06.04.2012 № 165

 

Районна програма забезпечення населення

якісною питною водою на 2012-2020 роки

 

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах;

інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в районі;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 17423,05 тисяч гривень, з яких за рахунок державного бюджету — 5947,45 з інших джерел — 11955,6 (кошти місцевих бюджетів, підприємств, приватних структур, кредити, тощо).

 

 

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
Районної програми забезпечення населення якісною питною водою на 2012–2020 роки

1. Програма схвалена: розпорядження голови райдержадміністрації від 16.03.2012 № 80

2. Замовник: Володимирецька районна державна адміністрація.

3. Керівник Програми: Перший заступник голови Володимирецької райдержадміністрації Вакуліч П. С.

4. Виконавці заходів Програми: Володимирецька районна державна адміністрація, сільські та селищні ради,

водопровідно – каналізаційні підприємства.

5. Строк виконання — 2012–2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

5947,45

729,45

582

518

1318

218

250

250

1350

282

Інші джерела

11955,6

2293,6

1708

1502

1702

602

730

730

1830

858

Усього

17423,05

3023,05

2290

2020

3020

820

980

980

3180

1140

Додаток 2 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання районної програми забезпечення населення якісною питною водою на 2012–2020 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

 

Значення показника

Місце

реалізації

заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансу-вання (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресур-сів для виконання завдань, тис.гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2012

2013

2014

      2015

2016

       2017

2018

2019

2020

1. Охорона джерел питного водопостачання

1) упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Смт.Володимирець, смт.Рафалівка,

Села:.Нова-ки, Жовкині,

Б. Воля

Берестівка

В.Жолудськ В.Цепце-вичі,

Довговоля

Каноничі

Дубівка

Красносілля

Озеро,Полиці

Сопачів

Собіщиці

 

 

Органи місце-вого

самоврядування

Держав-ний бюджет

810

90

90

90

90

90

90

90

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

810

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1620

180

180

180

180

180

180

180

180

180

 

2) будівницт-во та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Смт. Володимирець

 

Смт. Рафалівка

Володимирецька,

Рафалівська

селищ-ні

ради

державний бюджет

2200

-

-

-

1100

-

-

-

1100

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

2200

-

-

-

1100

-

-

-

1100

-

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4400

-

-

-

2200

-

-

-

2200

-

Разом за завда-нням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6020

180

180

180

2380

180

180

180

2380

180

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

3010

90

90

90

1190

90

90

90

1190

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джере-ла

3010

90

90

90

1190

90

90

90

1190

90

2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів

1) впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання дошкільних, шкільних і лікувальн-их закладів.

40

3

4

4

4

4

5

5

5

6

ЗОШ населених пунктів:

Антонівка,

Біле, Б.Воля,

В.Жолуд-ськ.

№1смт.Володимирець,

ВПУ-29,

Володимирецький колегіум,

Городець,

Довговоля,

Каноничі,

Красносі-лля,

Любахи,

Жовкині.

№3 смт. Воло-димирець,

Мульчиці,

Озеро,

Собіщиці,

Степангород,

Хиночі,

Школа-інтернат смт.

Рафалівка.

 

ДНЗ населених пунктів:

Антонівка,

Рафалівка

В.Цепцев-ичі,

Зелене,

Каноничі,

Дубівка,

Озеро,

В.Телко-вичі,

Жовкині,

Красносіл-ля.

Любахи,

Собіщиці,

Городець

 

КЗ «Володимирецька ЦРЛ».

Сільські лікар-

ські амбулаторії сіл:

Мульчиці,

Б.Воля,

Сопачів,

В. Телковичі.

Озеро,

Кідри.

 

 

 

Органи місцевого

самоврядування

державний бюджет

1280

96

128

128

128

128

160

160

160

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

5120

384

512

512

512

512

640

640

640

768

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400

480

640

640

640

640

800

800

800

960

 

2)Реконструкція очисних споруд

Підприємства Полицької виправної колонії №76

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

С. Іванчі

Полицької

сільської ради

Полицька

Сільсь-ка

рада

державний бюджет

600

-

300

300

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джере-ла

1883

83

900

900

-

-

-

-

-

-

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2483

83

1200

1200

-

-

-

 

 

-

 

3) розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовід-ведення

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт. Володимирець

Смт.Рафалівка

Володимирецька,

Рафалівська

селищ-ні

ради

державний бюджет

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джере-ла

45

45

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4) оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-
аналітичн-им обладнанням

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Смт.

Володимирець

Володимирецька

селищна

рада

державний бюджет

64

-

64

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джере-ла

206

-

206

-

-

-

-

-

-

-

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

-

270

-

-

-

-

-

-

-

 

5)Поточний ремонт центрального водозабору по вул Островського,60 в смт. Володимирець

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт. Володимирець

Володимирецька селищна рада

державний бюджет

49,0

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

джерела

149,9

149,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,9

198,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комунальних очисних спорудах смт. Володимирець (реконструкція

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт. Володимирець

Володимирецька селищна рада

державний бюджет

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

джерела

1186,9

1186,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1186,9

1186,9

-

-

-

-

-

-

-

-

 

7)Поточний ремонт водопроводу по вул:

К.Островського

Чорновола

Горького

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт.

Волдодимирець

Володимирецька

селищна

рада

державний бюджет

376,45

376,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

джерела

41,9

41,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418,35

418,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт водопровідної мережі в населених пунктах:

Смт. Рафалівка

С. Лозки,

С. Полиці

С. Б. Волоя

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Рафалівка

с. Лозки

с. Полиці

с. Більська Воля

Органи місцевого самоврядування

державний бюджет

103

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

джерела

312,9

312,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415,9

415,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11433,05

2843,05

2110

1840

640

640

800

800

800

960

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держав-ний бюджет

2487,45

639,45

492

428

128

128

160

160

160

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

8945,6

2203,6

1618

1412

512

512

640

640

640

768

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17423,05

3023,05

2290

2020

3020

820

980

980

3180

1140

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

5497,45

729,45

582

518

1318

218

250

250

1350

282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

11955,6

2293,6

1708

1502

1702

602

730

730

1830

858

Додаток 3 до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання районної програми забезпечення населення якісною питною водою на 2012–2020 роки

Найменування
завдання

Найменування показників
виконання завдання

Значення показників виконання завдання

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Охорона джерел питного водопостачання

екологічний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

соціальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, одиниць

3

1

-

-

1

-

-

-

1

-

2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів

соціальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу питної води, одиниць

40

3

4

4

4

4

5

5

5

6

 

кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд, одиниць

3

2

1

1

-

-

-

-

-

-

 

кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

 

екологічний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість лабораторій контролю якості води та стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

Кількість відремонтованих водопроводів

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!