banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 4 Про Положення про постійні комісії районної ради

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
(Шосте   скликання)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від 03 грудня 2010 року                                                                                                                  №  4


Про Положення про постійні
комісії районної ради

 

На підставі п.13 статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  районна рада


                                                                                   в и р і ш и л а :

1.     Затвердити Положення про постійні комісії районної ради /додається/.

2.    Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 05   травня 2006 року №6 «Про   положення про постійні комісії районної    ради».


Голова ради                                                                           В. Ковенько

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 03 грудня 2010 року №4

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ



 

Розділ І.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
I.I. Дане Положення розроблене у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.
1.2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
1.3. Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміна їх складу, обрання та відкликання голів постійних комісій визначається регламентом ради.
1.4. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.
1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Розділ ІІ.    ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
2.1. Постійні комісії :
2.1.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статтями 43 та 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2.1.2. За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її керівництва, здійснюють контроль за виконаним рішень ради, власних рішень і рекомендацій.
2.1.3. Можуть внести на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.
2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
2.2. Постійні комісії мають право:
2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань сесій ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань,  віднесених до їх відання.
2.3. Постійні комісії зобов’язані:
2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях сесії ради.
2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу.
2.3.3. Своєчасно виконувати доручення голови, заступника, сесії ради з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати їх про хід виконання доручень.
2.3.4. Вивчати і враховувати в своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, скарги, пропозиції з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до закону України «Про звернення громадян».
2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства

Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу комісії.
3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал та проводяться відповідно до затверджених комісіями перспективних планів, а також плану роботи ради.
3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань - отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.
3.7. Слухання проводиться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.
3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через виконавчий апарат ради телефонограмою /факсом/ за підписом голови комісії. В телефонограмі /запрошенні/ обов'язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше, як за три дні до його початку. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.
3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:
- номер протоколу, дата і місце проведення;
- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
- порядок денний засідання;
- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
- результати голосування з питань порядку денного;
- прийняті рішення, рекомендації, висновки. 
3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин - головуючим на засіданні.
3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.
3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймається:
- рішення - з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов'язків між її членами;
- рекомендації - щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;
- висновки - з питань, які вносяться на розгляд ради  щодо кандидатур на посади, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.
3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Вони можуть бути переглянуті ними, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії.
3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
3.15. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісії.
З.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію, у спеціаліста з питань роботи з постійними комісіями апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів для подальшої передачі в обласний архів.
3.17.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.
Голова постійної комісії:
- забезпечує складання плану її роботи;
- скликає і веде засідання комісії;
- дає доручення членам комісії;
- представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами,
організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами; 
- підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує
відповідність їх змісту прийнятим рішенням; 
- організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і
рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання; 
- звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;
- пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;
- інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії. 
3.18. Заступник голови постійної комісії: 
- виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності; 
- виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії. 
3.19. Секретар постійної комісії:
- веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство; 
- організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;
- сповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання
постійної комісії;
- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.
3.20. Член комісії:
- виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов'язків;
- член постійної комісії, який мав іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку;
- члену комісії надається право виступати із співдоповіддю до доповіді комісії.


РОЗДІЛ 4.  КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
4.1. Комісія з питань бюджету, фінансів та податків
- здійснює контроль за виконанням Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань;
- здійснює контроль за економним витрачанням коштів з обласного та районного бюджету;
- на пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов"язані бути на її засіданнях та дати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;
- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, пропонує зміни, доповнення, готує та виступає з співдоповіддю про районний бюджет та звіт про його виконання;
- здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Вносить відповідні пропозиції голові районної ради, районній раді з питань виконання бюджету;
- розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;
- проводить спільні з іншими постійними комісіями та управліннями райдержадміністрації, податковою адміністрацією засідання комісії з питань бюджету, фінансів та податків, виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;
- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;
- звітує перед радою про проведену роботу.


4.2. Комісія з економічних питань, комунальної власності 

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, управління майном спільної власності територіальних громад району;
- заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств тощо. 
- розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
- розглядає програму соціально-економічного розвитку району, інші регіональні програми розвитку видів економічної діяльності, проект бюджету розвитку районного бюджету, пропонує зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;
- вивчає діяльність підприємств району, незалежно від форм власності, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;
- виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад району;
- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
- є головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до  сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта  в районній раді;
- звітує перед радою про проведену роботу.

4.3. Комісія з питань земельних відносин,  розвитку села,  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів
- здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу,  екології,  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища підприємствами, організаціями незалежно від форми власності, заслуховує їх керівників;
- заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми  власності з питань дотримання вимог   Земельного кодексу України, запровадження земельної реформи, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, готовності галузей сільського господарства до роботи в осінньо-зимовий період   і інші питання, готує доповіді та співдоповіді і виступає на сесії районної ради;
- висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації повинні бути визначені засоби, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
- розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші регіональні програми, проект районного бюджету з питань агропромислового комплексу, в частинах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та екології, охорони навколишнього природного середовища, вносить зміни, доповнення; 
- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, районними організаціями з питань агропромислового комплексу, розвитку села, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, використання природних ресурсів, поліпшення екології, охорони навколишнього природного середовища, при необхідності вносить пропозиції на сесії районної ради;
- розробляє концепції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок тощо;
- вносить на розгляд ради пропозиції з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поліпшення охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради, розробляє проекти рішень з цих питань;
- розглядає звернення громадян з  питань, що відносяться до компетенції комісії;
- звітує перед радою про проведену роботу.

4.4. Комісія з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики
- контролює застосування Закону України "Про статус депутатів місцевих рад " в частині охорони трудових та інших прав депутата;
- готує співдоповіді по звітах депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді, її органах, виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про порушення питання  щодо відкликання депутата;
- розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів ради, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;
- здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади і самоврядування з питань гласності, законності, боротьби з організованою злочинністю підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників;
- готує відповідні висновки з цих питань. Висновки повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти щодо роботи правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, виконавчої влади, органів самоврядування чи їх посадових осіб;
- готує пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;
- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань гласності, законності, боротьби з організованою зло-чинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;
- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частині розвитку засобів масової інформації, зміцнення матеріально-технічної бази та окремих підрозділів  РВ УМВС України в Рівненській області, пропонує зміни та доповнення до бюджету;
- звітує перед районною радою про проведену роботу.

4.5.  Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, гуманітарної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів

- здійснює контроль за виконанням законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  власних рішень, рекомендацій в галузі охорони здоров"я, фізкультури та спорту, у справах сім"ї та молоді, охорони материнства та дитинства, соціального захисту малозабезпечених категорій громадян, в тому числі пенсіонерів, ветеранів і інвалідів та гуманітарної політики, зокрема, розвитку науки, культури, духовності, заслуховує керівників даних установ з питань ,що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;
- розглядає програму соціально-економічного та культурного розвитку району, інші регіональні програми, проект районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань та вносить відповідні зміни та доповнення до проектів;
- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями райдержадміністрацїї з питань поліпшення медичного обслуговування населення, сім"ї та молоді, заняття фізкультурою та спортом, соціального захисту  пенсіонерів, ветеранів і інвалідів, малозабезпечених категорій громадян, освіти, культури тощо;
- акумулює інформацію, що надходить із сіл району, стосовно соціальної захищеності громадян, реагує на неї шляхом подання пропозицій, рекомендацій;
- вносить на розгляд ради пропозиції з питань здоров’я людини , сім’ї, молоді, охорони материнства і дитинства, фізкультури та спорту, освіти,  культури;
- подає пропозиції на розгляд керівництву ради або районної ради; 
- звітує перед радою про проведену роботу.

4.6.    Комісія  з питань розвитку підприємництва та   залучення   інвестицій.

- здійснює контроль в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій в економічну діяльність  району;
- заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств тощо. 
- розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
- розглядає програму соціально-економічного розвитку району, цільові програми розвитку підприємництва, в тому числі малого бізнесу та молодіжного підприємництва, виставкової діяльності, інші регіональні програми розвитку видів економічної діяльності, пропонує зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;
- вивчає в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, діяльність підприємств району  незалежно від форм власності, з метою визначення їх привабливості для подальшого інвестування, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;
- виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з питань, які стосуються розвитку підприємництва та залучення інвестицій;
- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії.




Заступник голови  ради                                                      М. Мастій

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!