banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 358 Про цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру у Володимирецькому районі на 2014 – 2017 роки

 

 

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(Шосте скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 04 березня  2014 року                                                 № 358

 

Про цільову програму створення

та ведення містобудівного кадастру

у Володимирецькому районі на 2014 – 2017 роки

 

Відповідно до Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою створення та ведення містобудівного кадастру, вдосконалення регулювання земельних відносин, планування, забудови та іншого використання територій, керуючись п. 1.16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 5 липня 2013 року № 180 цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру у Володимирецькому районі на 2013 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Райдержадміністрації:

- забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

- при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачити кошти в межах реальних фінансових ресурсів на реалізацію Програми;

- щорічно до 1 березня інформувати районну раду про хід реалізації Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з економічних питань та комунальної власності (Сиротюк П.М.).

 

Голова ради                                                               В.В.Ковенько

 


СХВАЛЕНО                                               Затверджено

Розпорядження                                        Рішення

голови райдержадміністрації                 Володимирецької районної ради

від 5.07.2013 № 180                                 від 04 березня 2014 року  № 358

 

 

Ц І Л Ь О В А  П Р О Г Р А М А

 

СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

У ВОЛОДИМИРЕЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2014 – 2017 РОКИ

 

 ВСТУП

 

Відповідно до статті 22 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності” в районі необхідно створити та вести містобудівний кадастр. Містобудівний кадастр ведеться щодо всіх населених пунктів та територій за їх межами і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності. Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів.

Містобудівний кадастр призначений для забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб України, а також юридичних та фізичних осіб іноземних держав необхідною інформацією та збільшення інвестиційної привабливості регіону.

Програма спрямована на вирішення питань фінансування робіт та проведення основних заходів зі створення та ведення містобудівного кадастру на районному рівні.

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром” та від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2013 року № 290 „Про цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2013 – 2017 роки”.

 

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” вперше створив законодавчі підстави для функціонування містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка містить відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю за використанням природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадастрами завдання, містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються інфраструктурою та екологічною ситуацією.

Містобудівний кадастр передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову в населених пунктах з конкретизацією розміщення об’єктів на певній території чи земельній ділянці.

Містобудівний кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж земельних ділянок та координат об’єктів, а також міститиме базу нормативних показників забудови.

Програма передбачає основні заходи, спрямовані на створення та функціонування в районі служби містобудівного кадастру.

У Програмі вживаються терміни в такому значенні:

містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру - затверджена містобудівна, проектна та планувальна документація, склад і зміст якої визначено законодавством України у сфері містобудівної діяльності та будівельними нормами, метадані про цю документацію та електронні копії містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться і зберігаються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів, профільні набори геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, містобудівні норми і регламенти, інші документи та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно до законодавства;

публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру - відкрита електронна топографічна основа та частина відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, до якої відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” забезпечується загальна доступність шляхом розміщення на веб-сайтах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації.

Етапи запровадження містобудівного кадастру у Володимирецькому районі  наведено у таблиці.

 

    Таблиця

Етапи запровадження містобудівного кадастру у Володимирецькому районі

 

 

Зміст заходу

Термін виконання

1.

Розроблення концепції із створення автоматизованої системи містобудівного кадастру

2014 рік

2.

Правове та методичне забезпечення створення та ведення містобудівного кадастру

2014 рік

3.

Формування служб містобудівного кадастру

2014 рік

4.

Формування програмно-технічних комплексів геоінформаційної системи

2014 рік

5.

Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників служб містобудівного кадастру

2014 – 2015  роки

6.

Забезпечення внесення до містобудівного кадастру геопросторової інформації та текстових матеріалів, що входять до складу містобудівної документації

2014 – 2017  роки

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

 Відповідно до статті 22 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного значення службами містобудівного кадастру, які діють у складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури.

Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням:

- державних геоінформаційних ресурсів;

- цифрових масивів профільних геопросторових даних, що містяться в затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;

- баз даних юридичних і фізичних осіб.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної  діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Захист цієї інформації здійснюється відповідними суб'єктами інформаційних відносин відповідно до чинного законодавства.

Створення та ведення містобудівного кадастру потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

З питання організації кадастрової служби райдержадміністрацією затверджується Положення про службу містобудівного кадастру у районі та визначаються умови виділення штатних одиниць, забезпечення їх приміщеннями, комп’ютерною та іншою технікою, меблями, програмними засобами, фінансування кадастрової діяльності, інші умови.

Фінансування робіт з проведення заходів, визначених Програмою щодо створення містобудівного кадастру та його ведення, формування і утримання служби містобудівного кадастру  на районному рівні, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

Служба містобудівного кадастру утворюється як структурний підрозділ у складі спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Структура, штатний розпис та місцезнаходження підрозділу визначаються в установленому законодавством порядку.

До матеріально-технічного забезпечення служби належить забезпечення, відповідно до структури, чисельності та обсягу робіт, приміщеннями, відповідними меблями, телефонним зв’язком та програмно-технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації, визначення санкціонованого доступу і захисту, пошуку документованої інформації, формування і видачі кадастрових документів, актуалізації нормативних документів і нормативно-правових актів, діловодства.

Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами про обмін інформацією.

Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно.

Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб’єктам містобудівної діяльності надається безоплатно.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми – своєчасне забезпечення проведення організаційних заходів та фінансування робіт зі створення містобудівного кадастру та його ведення, формування і утримання на районному рівні.

Завданням Програми є створення державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів на районному рівні.

При веденні кадастру особливе значення мають економічна оцінка окремих територій з метою встановлення розмірів податків, облік власників і користувачів об'єктів кадастру, регулювання земельних та інших відносин, контроль за реалізацією нормативних документів органів влади в галузі містобудування.

Інформація містобудівного кадастру може використовуватись для розв'язання певних загальних проблем, зокрема:

- розроблення та реалізація інвестиційної та соціальної політики, програми комплексного соціально-економічного розвитку території, екологічних програм, програм житлового й шляхового будівництва, благоустрою;

- розроблення й удосконалення проектів забудови населених пунктів;

- розроблення транспортних систем та інженерних мереж населених пунктів тощо.

Використання автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру дає можливість вирішувати конкретні оперативні завдання:

- приймати рішення про розміщення об'єктів будівництва;

- здійснювати земельну реформу, оцінку земель і нерухомості;

- вводити місцеві податки та збори;

- визначати ефективність використання території, її забезпечення об'єктами соціальної та інженерної інфраструктури.

Споживач може отримати інформацію у текстовому та графічному вигляді, а також на магнітних носіях.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, що виділятимуться з районного, сільських, селищних бюджетів на 2014 – 2017 роки. Обсяг фінансування Програми становить 712,5 тис. гривень. Згідно з додатком до Програми кошти на виконання Програми щороку передбачаються в межах наявних фінансових ресурсів. Фінансування робіт зі створення містобудівного кадастру та його ведення, формування і утримання також можливо здійснювати за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

Фінансування робіт з розроблення необхідної проектної документації, планування та забудови окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів будівництва, та внесення відповідної інформації до містобудівного кадастру здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування заходів Програми може бути змінений у разі внесення змін до порядку ведення містобудівного кадастру, установленого Державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують цю діяльність.

 

 ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

Містобудівний кадастр забезпечить здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій, надання суб'єктам містобудування необхідної інформації, а також стане основною інформаційною базою для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.

Реалізація містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити юридичних та фізичних осіб актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результати економічної оцінки, метричні дані тощо, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості району.

 Додаток

до Програми

 

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування

цільової програми створення та ведення містобудівного кадастру у Володимирецькому районі

на 2014 – 2017 роки

 

 

Перелік заходів Програми

Виконавець

Термін вико­нання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікувані результати

роки

всього

у тому числі за джерелами фінансування

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

 

Створення містобудівного кадастру в Рівненській області, в тому числі:

 

Районний рівень

Управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

4 роки

2014

2017

712,5

-

356,25

356,25

 

 

Етапи створення містобудівного кадастру у Володимирецькому районі:

1.

1-й етап:

інвентаризація та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;

придбання та встановлення програмно-технічних комплексів, комп'ютерної та іншої техніки, обладнання для технічного захисту інформації для службового користування, меблів;

навчання адміністратора системи та фахівців служби містобудівного кадастру;розроблення  розпорядчих, нормативних, методичних документів

Управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2 роки

2014

2015

231,2

118,8

-

-

115,6

59,4

115,6

59,4

Затверджено ескізний проект РАГІС СМК; технічні умови на створення РАГІС СМК; створення серверної базової конфігурації РАГІС СМК на 1 робоче місце на базовому рівні; налагодження обміну інформацією з галузевими кадастрами; створення умов для введення, реєстрації, обробки, зберігання, підготовки та видачі кадастрової інформації; забезпечення роботи системи кадастру

 

2.

Виготовлення єдиної цифрової топографічної карти району М 1:10000

Управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

1 рік

2014

62,5

-

62,5

31,25

Введення в систему містобудівного кадастру єдиної цифрової топографічної карти території району

 

3.

 

2-й етап

Створення сервісно-орієнтованої РАГІС СМК;

створення внутрішнього геопорталу РАГІС СМК як платформи організації інформаційної взаємодії органів  місцевого самоврядування;

створення зовнішнього геопорталу РАГІС СМК як засобу  інформування громадськості щодо містобудівної інформації, стану виконання містобудівних проектів та тематичних карт ситуаційної поінформованості щодо стану сталого розвитку населених пунктів

 

 

 

Управління будівництва, надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2 роки

2016

2017

150,0

150,0

-

-

75,0

75,0

75,0

75,0

 

Збільшення потужності геоінформаційного серверу; створено та забезпечено:

інфраструктуру просторових даних населених пунктів, доступність даних для зовнішніх користувачів, реєстри населених пунктів (адресний, вулиць, будівель та споруд тощо); єдиний геоінформаційний простір системи; поінформованость органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан і процеси містобудівної діяльності в району; створено базу даних інвестиційних майданчиків району та розміщено цю інформацію на геопорталах

 

Всього за  Програмою:

 

 

712,5

-

356,25

356,25

 

 

 

 

 

У вас немає прав, щоб відправляти коментарі.
Увійдіть будь-ласка!