banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 496 Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району

У К Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме  скликання)

(Двадцять девята сесія)

РІШЕННЯ

від  20 червня 2019 року                     № 496

 

Про затвердження Положення

про діяльність аукціонної комісії

для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад

сіл, селищ Володимирецького району

  

 


        Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна
», з урахуванням наказу Фонду державного майна України від 06.04.2018 № 486, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

 

1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району згідно додатку, що додається.

2. Повноваження на утворення та затвердження аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району доручити голові Володимирецької районної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань гуманітарної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури (О.Першута).

 

 

             Голова ради                                                                     В.Ковенько

 

 

 

     

                     

    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької районної ради

від 20 червня № 496

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів

малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району

 

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району (далі – комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями Володимирецької районної ради, розпорядженнями голови Володимирецької районної ради та цим Положенням.

 

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється згідно з розпорядженням голови Володимирецької районної ради для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.

2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб з числа депутатів Володимирецької районної ради та/або працівників виконавчого апарату Володимирецької районної ради.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств, закладів тощо.

3. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови Володимирецької районної ради.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються розпорядженням голови Володимирецької районної ради на будь-кого із членів комісії.

5. До основних повноважень комісії належать:

розроблення умов продажу та їх подання на затвердження голові Володимирецької районної ради;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження голові Володимирецької районної ради.

6. Комісія має право:

під час розроблення умов продажу вносити пропозиції голові Володимирецької районної ради щодо запитів до органів державної влади, підприємств, закладів стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції голові Володимирецької районної ради щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

 ІІІ. Порядок роботи комісії

1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.

2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.

4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження голові Володимирецької районної ради.

7. Секретар комісії забезпечує:

підготовку матеріалів для розгляду комісією;

виконання доручень голови комісії;

підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

9. Діяльність комісії припиняється розпорядженням голови Володимирецької районної ради.

 

 Заступник голови ради                                                      В.Савонік