banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 601 Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради

УКРАЇНА

 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

(Сорокова сесія )

 

РІШЕННЯ

від 11 вересня 2020 року                                              № 601

 

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу

комунального підприємства «Телерадіокомпанія 

«Бурштиновий шлях»  Володимирецької районної

ради Рівненської області, Маневицької районної ради                                                                            

Волинської області, Кузнецовської міської ради

Рівненської області

 

        У зв’язку з ліквідацією комунального підприємства «Телерадіокомпанія  «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області, Кузнецовської міської ради Рівненської області, керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Володимирецької районної ради від 24 січня 2020 року № 560  «Про припинення комунального підприємства «Телерадіокомпанія  «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області, Кузнецовської міської ради Рівненської області шляхом ліквідації», з метою ефективного та раціонального використання майна ліквідованого підприємства, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

1.Затвердити  проміжний ліквідаційний баланс  КП «ТРК «Бурштиновий шлях» Володимирецької районної ради Рівненської області, Маневицької районної ради Волинської області, Кузнецовської міської ради Рівненської області, що додається.

2.Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань гуманітарної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури (Першута О.І.)

Голова ради                                                                              В.Ковенько  

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Установа/бюджет

КП ТРК Бурштиновий шлях

за ЄДРПОУ

38257675

Територія

смт. Володимирець

за КОАТУУ

562500000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Орган державного управління

 

за КОДУ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру: грн.

 

 

 

Періодичність: проміжна, річна

 

 

 

 

 

БАЛАНС

на 1 жовтня 2020 року

 

 

 

 

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

63 520

28 654

     первісна вартість

1001

167 289

148 127

     знос

1002

103 769

119 473

Інвестиційна нерухомість

1010

-

-

     первісна вартість

1011

-

-

     знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

     первісна вартість

1021

-

-

     накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи

1040

-

-

     первісна вартість

1041

-

-

     накопичена амортизація

1042

-

-

Запаси

1050

-

-

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

63 520

28 654

ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

-

     цінні папери, крім акцій

1111

 

 

     акції та інші форми участі в капіталі

1112

 

 

Поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

     за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

-

     за наданими кредитами

1130

-

-

     за виданими авансами

1135

-

-

     за розрахунками із соціального страхування

1140

-

-

     за внутрішніми розрахунками

1145

-

-

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

 

     національній валюті, у тому числі в:

1160

-

-

           касі

1161

-

-

           казначействі

1162

-

-

           установах банків

1163

-

-

           дорозі

1164

-

-

     іноземній валюті

1165

-

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

     єдиному казначейському рахунку

1170

-

-

     рахунках в установах банків у тому числі в:

1175

-

-

           національній валюті

1176

-

-

           іноземній валюті

1177

-

-

Інші фінансові активи

1180

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

-

-

ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

БАЛАНС

1300

63 520

28 654

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

-

-

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

15 418

28 654

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви

1440

-

-

Цільове фінансування

1450

-

-

Усього за розділом І

1495

15 418

28 654

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

 

 

 

     за цінними паперами

1500

-

-

     за кредитами

1510

-

-

     інші довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

-

-

Поточні зобов’язання:

 

 

 

     за платежами до бюджету

1540

22 164

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

25 001

-

     за кредитами

1550

-

-

     за одержаними авансами

1555

-

-

     за розрахунками з оплати праці

1560

937

-

     за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

     за внутрішніми розрахунками

1570

-

-

     інші поточні зобов’язання, з них:

1575

-

-

            за цінними паперами

1576

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

48 102

-

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

63 520

28 654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

 

 

Бобрик О.О.

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

 

 

 

 

 

на якого покладено виконання

 

 

 

 

 

обов’язків бухгалтерської служби)

 

 

Ковальчук Р.С.

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)